Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2019Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Názov projektu :Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2019
Miesto realizácie projektu : celé územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška  poskytnutého NFP:  755 500,- EUR

 
Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť podporné činnosti potrebné pre efektívne a účinné riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014-2020, a to prostredníctvom financovania mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zabezpečujúcich tieto činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na Úrade vlády SR ako je Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (RO OP TP) - útvary zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF ,Platobná jednotka pre Operačný program Technická pomoc (PJ OP TP)-útvary OR OP TP a OIP OP TP, útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania  AK EŠIF (AK EŠIF), Platobná jednotka pre Operačný program Technická pomoc (PJ OP TP),  Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, Národný orgán a národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu, orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce OP NS) , útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu(OIP) ,útvar zabezpečujúci kontrolu procesov verejného obstarávania (OKVO), útvar zabezpečujúci právnu oblasť (PO), útvar zabezpečujúci elektronické služby (OIES)na úrovni PD a OP TP v súvislosti s riadením ,monitorovaním, hodnotením, kontrolou a informovaním v oblasti EŠIF na roky 2014 -2020. 27518