Financovanie výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2022Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:Financovanie výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na rok 2022
Miesto realizácie projektu:celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 23 115,92 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť podporné činnosti potrebné pre efektívne a účinné riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014-2020, a to prostredníctvom financovania miezd, odmien a zákonných odvodov oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR zabezpečujúcich tieto činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF na Úrade vlády SR ako je odbor Národný úrad pre OLAF (ONU OLAF) a útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu (OIP), v súvislosti s implementáciou EŠIF v PO 2014 -2020 a v súvislosti s prípravou programového obdobia 2021-2027.

Projekt svojím zameraním nadväzuje na projekt s názvom "Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF do roku 2021", ktorého vecná realizácia bola ukončená v decembri 2021 29638