Generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR podpísal Memorandum o porozumení medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou (EIB) v rámci 4. konferencie o boji proti korupcii organizovanej EIB

12.12.2019

Dňa 9. decembra 2019 sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR spolu so zamestnancami odboru OCKÚ OLAF v Luxemburgu na 4. konferencii o boji proti korupcii organizovanej Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii. Táto udalosť je organizovaná s cieľom zvyšovania povedomia o potrebe posilňovania spolupráce v prevencii a boji proti podvodom a korupcii v rámci EIB, Európskej únie ako aj celosvetovo.

Na konferencii vystúpila aj novozvolená hlavná európska prokurátorka pani Laura Codruţa Kövesi s prednáškou na tému: „Čo je dôležité v medzinárodnom boji proti podvodom a korupcii“. Generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR v zastúpení vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky zároveň v poobedňajších hodinách podpísal počas slávnostnej ceremónie pod záštitou Európskej investičnej banky Memorandum o porozumení medzi Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) a EIB.  

Účelom memoranda o porozumení je uľahčiť výmenu informácií medzi EIB a Úradom vlády Slovenskej republiky pri výkone ich príslušných povinností, čo sa týka prijímania  opatrení vykonávaných na prevenciu, odhaľovanie a riešenie prípadov podvodov, korupcie, nekalých praktík, nátlaku, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a ostatných nezákonných činností poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie.

Európska investičná banka (EIB) ako financujúca inštitúcia Európskej únie so sídlom v Luxembursku zodpovedá za zabezpečenie, aby sa finančné prostriedky, ktoré poskytuje, využívali na účely, na ktoré sú určené, a aby operácie a činnosti, ktoré financuje, neviedli k činom podvodu, korupcie, nekalých praktík, nátlaku, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a/alebo financovania terorizmu.  EIB v rámci svojej politiky boja proti podvodom uplatňuje vo svojich operáciách a činnostiach prístup nulovej tolerancie voči takýmto praktikám. Oddelenie vyšetrovania podvodov generálneho inšpektorátu EIB (IG/IN) vykonáva administratívne vyšetrovania tvrdení o takýchto praktikách na zistenie skutočností a v prípade potreby navrhuje preventívne alebo nápravné opatrenia. IG/IN spolupracuje v oblasti boja proti podvodom aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a vnútroštátnymi orgánmi.

ÚV SR zodpovedá za zabezpečenie a koordinovanie ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike. V rámci svojho mandátu spolupracuje ÚV SR prostredníctvom sekcie kontroly a jej odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a plní funkciu koordinačného  útvaru pre boj proti podvodom.

27191