Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje


Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava

Názov projektu: Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 284 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk .


Opis projektu

Hlavnou aktivitou národného projektu Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa bolo vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre ľudské zdroje. Za účelom zabezpečenia tejto aktivity vzniklo v rámci Úradu vlády SR Centrum vzdelávania a hodnotenia (ďalej len: „centrum“). V súčasnosti je projekt v období udržateľnosti.

Vytvorenie centra predstavuje systémové opatrenie s národným dopadom. Jeho cieľom je nielen prierezovo vzdelávať existujúcich štátnych zamestnancov zo všetkých služobných úradov na Slovensku s prihliadnutím na aktuálne potreby služobných úradov a na požiadavky na vzdelanie definované zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ale aj overovať schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov o štátnu službu spolu so zisťovaním ich úrovne, potenciálu a uplatnenia sa v štátnej správe.

Úlohou centra je podpora profesionálnej štátnej služby, a to prostredníctvom zvyšovania počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami v oblastiach, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby. Nemenej dôležitou úlohou je tiež podpora schopností efektívne viesť a motivovať zamestnancov, poskytovanie pomoci novoprijatým štátnym zamestnancom a osvojenie si nových a pokročilých metód overovania schopností a osobnostných vlastností v procese obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, a to najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe. Centrum má ďalej za cieľ podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitostí na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu, ktoré je napĺňané aj prostredníctvom realizácie 1. časti hromadného výberového konania.

Medzi ďalšie dôležité činnosti centra popri vzdelávacích a školiacich aktivitách patrí zabezpečenie psychodiagnostiky a realizácia metódy hodnotiaceho centra pre výberové konania, konzultačná činnosť a príprava metodík pre jednotlivé oblasti.

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v priestoroch Úradu vlády SR, v budove Park ONE na Námestí 1. mája 18, v Bratislave.

Ponúkané kurzy sú dostupné v elektronickej podobe TU.

Systém na prihlasovanie účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity je dostupný na: https://skolenia-cvh.vlada.gov.sk.

Služobné úrady sú prostredníctvom ich kontaktných osôb informované o realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít centra a ich konkrétnych termínoch v dostatočnom časovom predstihu.

V súčasnosti centrum pokračuje v realizácii vzdelávacích aktivít: Mentoring, Riadený výberový rozhovor a Analýza (opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu.

V rámci kurzov manažérskeho vzdelávania ponúka dvojdňové kurzy: Základné manažérske zručnosti, Komunikačné zručnosti pre manažérov, Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov (ako sa stať dobrým vodcom), Efektívne riadenie tímu; a jednodňové kurzy: Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, Koučovací rozhovor v práci manažéra a Časový manažment pre manažérov. Centrum ponúka aj Individuálny koučing pre vybraných záujemcov z jednotlivých služobných úradov. Pre zabezpečenie vzdelávania v čase, keď z dôvodu pandémie Covid 19 nebolo možné realizovať kurzy prezenčnou formou, centrum pri vybraných kurzoch rozšírilo svoju ponuku o dištančnú formu vzdelávania formou e-learningov, webinárov a online stretnutí.

V zmysle § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe, ktorého cieľom je podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitosti na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu, sa centrum podieľa aj na realizácii 1. časti hromadného výberového konania z absolventov.

Centrum naďalej realizuje Metódu hodnotiaceho centra na overenie schopností a osobnostných vlastností pri individuálnom/skupinovom výbere uchádzačov o štátnu službu a a to prostredníctvom certifikovaných psychodiagnostických metód a na základe testovacieho profilu zadaného od konkrétneho služobného úradu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto.
Služobným úradom Centrum vzdelávania a hodnotenia ponúka tiež realizáciu psychodiagnostického testovania na overenie úrovne analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov, ktoré sa vyžaduje pri výberových konaniach na pracovnú pozíciu analytik v ich analytických jednotkách.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

22856

Dátum poslednej aktualizácie: 18.05.2022