Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje


Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava

Názov projektu: Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 284 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk .

Opis projektu

Hlavnou aktivitou národného projektu Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa je vytvorenie a činnosť hodnotiaceho, testovacieho a metodického centra pre ľudské zdroje. Za účelom zabezpečenia tejto aktivity vzniklo v rámci Úradu vlády SR Centrum vzdelávania a hodnotenia (ďalej len: „centrum“).

Vytvorenie centra predstavuje systémové opatrenie s národným dopadom. Jeho cieľom je nielen prierezovo vzdelávať existujúcich štátnych zamestnancov zo všetkých služobných úradov na Slovensku s prihliadnutím na aktuálne potreby služobných úradov a na požiadavky na vzdelanie definované zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ale aj overovať schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzačov o štátnu službu spolu so zisťovaním ich úrovne, potenciálu a uplatnenia sa v štátnej správe.

Úlohou centra je podpora profesionálnej štátnej služby, a to prostredníctvom zvyšovania počtu štátnych zamestnancov so zvýšenými kompetenciami v oblastiach, ktoré zaručujú kvalitné a profesionálne vykonávanie štátnej služby. Nemenej dôležitou úlohou je tiež podpora schopností efektívne viesť a motivovať zamestnancov, poskytovanie pomoci novoprijatým štátnym zamestnancom a osvojenie si nových a pokročilých metód overovania schopností a osobnostných vlastností v procese obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, a to najmä pri výbere štátnych zamestnancov na najvyššie manažérske pozície v štátnej správe. Centrum má ďalej za cieľ podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitostí na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu, ktoré bude napĺňané aj prostredníctvom realizácie 1. časti hromadného výberového konania.

Medzi ďalšie dôležité činnosti centra popri vzdelávacích a školiacich aktivitách patrí zabezpečenie psychodiagnostiky a realizácia metódy hodnotiaceho centra pre výberové konania, konzultačná činnosť a príprava metodík pre jednotlivé oblasti.
 

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Vzdelávacie aktivity sa realizujú predovšetkým v priestoroch Úradu vlády SR na Hlavnom námestí

8 v Bratislave a v účelových zariadeniach Úradu vlády SR na Slovensku. Systém na prihlasovanie účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity je dostupný na: https://skolenia-cvh.vlada.gov.sk.

Služobné úrady sú informované o realizácii jednotlivých vzdelávacích aktivít centra a ich konkrétnych termínoch v dostatočnom časovom predstihu, pričom celkový zoznam ponúkaných kurzov je dostupný v elektronickej podobe TU.

V súčasnosti centrum pokračuje v realizácii vzdelávacích aktivít: Mentoring, Riadený výberový rozhovor a Analýza (opis) štátnozamestnaneckého miesta ako podklad k tvorbe kompetenčného modelu. V rámci kurzov manažérskeho vzdelávania ponúka dvojdňové kurzy: Základné manažérske zručnosti, Komunikačné zručnosti pre manažérov, Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov (ako sa stať dobrým vodcom), Efektívne riadenie tímu; jednodňové kurzy: Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, Koučovací rozhovor v práci manažéra a Časový manažment pre manažérov. Súčasne centrum pokračuje v poskytovaní Individuálneho koučingu pre vybraných záujemcov jednotlivých služobných úradov (od mája 2018).

Centrum sa začiatkom roka 2019 po druhýkrát podieľalo na realizácii 1. časti hromadného výberového konania z absolventov, ktoré sa uskutočnilo v zmysle § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe, ktorého cieľom je podporiť vytvorenie rovnakého súťažného prostredia a príležitosti na zamestnanie sa pre uchádzačov o štátnu službu.

Od začiatku roka 2019 centrum organizuje workshopy, pre účastníkov vzdelávacích aktivít Mentoring, Riadený výberový rozhovor a Vedenie hodnotiaceho rozhovoru ako podporný nástroj, ktorého cieľom je získanie poznatkov pre prípravu a implementáciu systému hodnotenia efektivity, ktorým sa bude sledovať a merať pokrok, kvalita a zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov, ktorí absolvujú vzdelávanie
v jednotlivých tematických oblastiach. 

Centrum naďalej realizuje Metódu hodnotiaceho centraktorá predstavuje metódu individuálneho/skupinového výberu, ktorou sa overujú schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača o štátnu službu, so zameraním na zistenie  úrovne, potenciálu a možnosti kariérneho uplatnenia. Súčasne sa uchádzači výberového konania, na základe požiadavky služobného úradu, podrobujú overeniu schopností a osobnostných vlastností prostredníctvom certifikovaných psychodiagnostických metód na základe testovacieho profilu, zadaného od konkrétneho služobného úradu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

22856

Dátum poslednej aktualizácie: 21.11.2019