II.výzva dotačného programu na podporu kultúry menšín zaujala viac ako 120 žiadateľov

21.08.2014

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora zverejnil dňa 18. júna 2014 II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014. Termín predkladania žiadostí bol  do 19. augusta 2014. 

K uvedenému termínu bolo na úrad vlády písomne doručených  102 žiadostí  na 145projektov  v sume 1 085 388 €. V elektronickom systéme bolo do uvedeného termínu zaregistrovaných 122 žiadostí na 169 projektov v  objeme 1 304 079, 43 €.
Z uvedeného počtu projektov bolo predložených 17 projektov za českú, 80 za maďarskú, 4 projekty za moravskú,  52 projektov za rómsku národnostnú menšinu a 16 projektov na multikultúrne aktivity.

II. výzva bola vyhlásená pre tie národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 64 780 eur, maďarskú v objeme 108 573 eur (z toho 100 000 eur pre podprogram 1.1 a 8 573 eur pre podprogramy 1.2 – 2.3), moravskú v objeme 7 758 eur, rómsku v objeme 53 309 eur a pre multikultúrne a interetnické aktivity v objeme 6 000 eur.

Úrad vlády Slovenskej republiky tak ako pri I. výzve opäť zriadi  príslušné komisie, ktoré budú posudzovať jednotlivé projekty a  odporučia alebo neodporučia  ich na poskytnutie dotácie. O termíne zasadnutí komisií budeme verejnosť informovať v najbližších dňoch.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
15712