Implementačná jednotka

 Implementačná jednotka (IJ) vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1.júna 2017. Cieľom Implementačnej jednotky je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov pripravovaných Útvarom hodnoty za peniaze. Zároveň napomáha ministerstvám dosahovať výsledky rýchlejšie prostredníctvom akcelerátorov. Komunikuje s analytickými útvarmi, ale aj vecne príslušnými sekciami, či podriadenými organizáciami jednotlivých ministerstiev v záujme nastavenia spolupráce a vytvorenia monitorovacích procesov, či merateľných ukazovateľov v nadväznosti na stanovené opatrenia. Od 1. augusta 2018 pôsobí Implementačná jednotka na Úrade vlády SR.

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je kompletná revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy a v roku 2017 revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. Následne, v roku 2018, prebieha druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo a revízie výdavkov na ohrozené skupiny, pôdohospodárstvo, zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.

Implementácia opatrení definovaných v revíziách výdavkov je druhou fázou, ktorá sa realizuje v rokoch 2017 - 2020. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ pre štvrťročný odpočet plnenia opatrení. Hodnotenie plnenia opatrení revízií výdavkov realizuje Implementačná jednotka Úradu vlády SR.

Implementačný plán 2019 implementuje definované opatrenia rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Zároveň stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie a napomáha dosahovať výsledky napĺňaním stanovených cieľov revízie výdavkov.

Rok 2019
Rok 2018

Implementačné správy

Implementačná jednotka Úradu vlády Slovenskej republiky v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Full report

Kontakt

Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
miriama.letovanec@vlada.gov.sk
02 / 209 28 276 24472

Zavedenie zodpovednosti manažmentu nemocníc za dosahované výsledky

Výsledky Súhrnnej implementačnej správy 2017 za zdravotníctvo potvrdzujú, že v nemocniciach stále existuje priestor na znižovanie tzv. medicínskych nákladov naprieč všetkými 13 nemocnicami (univerzitnými a fakultnými) v pôsobnosti MZ SR. Zároveň ohlásená stratifikácia otvára priestor pre nastavenie transparentných a spravodlivých pravidiel pre odmeňovanie manažérov v závislosti od dosahovaných výsledkov.
 
Odmeňovanie manažmentu nemocníc

Počúvajme potreby včasnej intervencie

Terénna včasná intervencia pre deti so sluchovým postihnutím je nákladovo efektívny nástroj. Zvýšením jej podpory a poskytovania dôjde k úspore budúcich nákladov štátu. Na základe výsledkov analýzy nákladov a prínosov možno predpokladať, že každé euro investované na terénnu včasnú intervenciu pre deti so sluchovým postihnutím prinesie prínosy vo výške 1,40 až 5,53 eur.
 
Počúvajme potreby včasnej intervencie
Implementačná jednotka pracuje v dvoch oblastiach - sleduje a hodnotí plnenie revízií výdavkov, ktoré pripravuje Útvar hodnoty za peniaze a pripravuje audity organizácií štátnej správy. Okruh tém a rezortov sa nám neustále rozrastá a my potrebujeme posilniť náš tím.  Viac informácií o ponúkaných pozíciách a adresu na zasielanie životopisov nájdete v priložených dokumentoch.

junior analytik / analytička
senioranalytik / analytička
 
24470

Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2019