Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy

OZNAM: Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu „ ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy)“

Úrad vlády SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu projektu ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy).

Projekt ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy) je kľúčovým nástrojom, ktorý bude podporovať procesy implementácie plánu obnovy na národnej úrovni, a ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov. ISPO bude podporovať napr. procesy výberu prijímateľov (predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, výsledky posúdenia týchto žiadostí, zmluvy s prijímateľmi), žiadosti o platby, kontroly a ich výsledky, monitorovanie stavu fyzickej a finančnej implementácie, napĺňania míľnikov a cieľov, reporting a archiváciu. V ISPO budú zaznamenávané a uchovávané všetky relevantné údaje súvisiace s implementáciou plánu obnovy, vrátane údajov podľa čl. 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241.

Cieľom je, aby ISPO poskytovalo platformu pre elektronickú komunikáciu jednotlivých aktérov (najmä NIKA, vykonávateľ, sprostredkovateľ, prijímateľ a žiadateľ) a výmenu údajov s inými informačnými systémami.

Pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti v súlade s princípmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý:
  • bude efektívnym systémom na výmenu informácií a dát medzi žiadateľom, prijímateľom a orgánmi zapojenými do implementácie POO ako aj medzi orgánmi navzájom, a to výlučne v elektronickej podobe;
  • bude slúžiť nariadenie procesov prípravy, administrácie, výberu prijímateľov, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia vykonávania POO pre všetky participujúce subjekty;
  • bude slúžiť na riadenie finančných tokov POO;
  • bude prostriedkom komunikácie medzi participujúcimi subjektami;
  • bude nástrojom pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát;
  • bude nástrojom pre sprístupňovanie informácií o implementácii POO;
  • bude spĺňať štandardy e-Governmentu s využitím spoločných modulov;
  • bude nástrojom na sledovanie a kontrolu dodržiavania horizontálnych princípov definovaných v nariadení o mechanizme plánu obnovy ako aj dosahovanie cieľov a míľnikov definovaných v POO.
Projektová dokumentácia, vrátane CBA a formuláru na zasielanie pripomienok sú k dispozícii v rámci informačného systému MetaIS na nasledovnej adrese: Dokumentácia k projektu ISPO

Pripomienky k dokumentácii  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: jan.svrcek@vlada.gov.sk do 29.04.2022, 16,00 hod.

Prílohy

29287

Dátum poslednej aktualizácie: 20.04.2022