Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, implementácie, informovania a kontroly EŠIF na ÚV SR

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Jazykové vzdelávanie AK zapojených do riadenia, implementácie, informovania a kontroly EŠIF na ÚV SR“
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 56 000,00 EUR;


Stručný opis projektu

Nové programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje pre Slovenskú republiku možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Projekt je zameraný na financovanie aktivít prepojených so zvyšovaním jazykového vzdelávania oprávnených administratívnych kapacít zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí jazykové vzdelávanie, ktoré umožní zdokonaľovať a dopĺňať jazykové vzdelávanie oprávnených AK EŠIF. Realizácia jazykového vzdelávania má za úlohu vytvoriť základ pre efektívnejšie fungovanie a stabilizáciu AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR a tak maximalizovať efektívne riadenie pomoci z EŠIF.
 
Hlavná aktivita projektu sa uskutočňuje prostredníctvom jazykových kurzov. Ide najmä o zvýšenie slovnej zásoby z oblasti témy eurofondov, ktorá sa rozširuje neustále o novú terminológiu oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu, nakoľko Programové obdobie 2014 – 2020 prináša so sebou významné zmeny v spôsobe implementácie politiky súdržnosti EÚ. Vznikli nové procesy, v rámci ktorých sa používa špecifická terminológia, ale aj špecifické formy vykazovania aktivít v rámci týchto procesov, čo má za následok nevyhnutnosť doplnenia jazykového vzdelania AK v týchto oblastiach, procesoch a úkonoch pre ich správnu interpretáciu a pochopenie.  
 
Výstupy projektu prinesú kvalitatívne zlepšenie výkonu pracovných činností AK na ÚV SR zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF.
  23303