Konferencia Odboru pre strategickú komunikáciu „STRATKOM Slovenský príbeh“ potvrdila záujem komunikátorov štátnej a verejnej správy spájať sily v boji za informovanejšiu a odolnejšiu spoločnosť

21.09.2023

Bratislava, 20.09.2023 – Viac ako 70 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ako aj zástupcov mimovládneho sektora prejavilo záujem dozvedieť sa viac o strategickej komunikácii, jej význame pre štátne inštitúcie a dôležitosti medzirezortnej spolupráce v komunikácii kľúčových tém, ktoré zavádza Koncepcia strategickej komunikácie SR.

Spolu s partnermi Úradu vlády mali zástupcovia zúčastnených rezortov – MZ SR, MŽP SR, MZVEZ SR, MV SR, MO SR, OS SR, MK SR, MPSVR SR, MH SR, MF SR MŠVVŠ SR, MPRV SR, MS SR, MD SR, Policajného zboru, Rady pre mediálne služby a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku – možnosť diskutovať aj o Hĺbkovej analýze zraniteľností verejnej správy voči hybridným hrozbám z dielne Centra boja proti hybridným hrozbám (MV SR) či o tom, ako funguje strategická komunikácia v Spojenom kráľovstve.

Strategická komunikácia sa posunula z malého odboru na MZV až na vládnu úroveň štátu, ktorý rozmýšľa a rieši to ako tú strategickú komunikáciu viesť. Takáto konferencia prispieva k tomu, že sa jednotlivé rezorty, alebo tí ktorí sú zodpovední za stratkom spolu rozprávajú, aby bola jednoduchšia, aby tie naratívy boli zrozumiteľnejšie pre verejnosť a aby boli prepojené“, hovorí Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
 
 „Pre mňa je veľmi cenné vidieť ako vznikla a ako bola prijatá Koncepcia strategickej komunikácie, čo v Českej republike v tejto chvíli ešte len vzniká a zároveň vidieť akým spôsobom funguje medzirezortná komunikácia, ako sú zapojené jednotlivé rezorty do strategickej komunikácie štátu“, uviedla Ludmila Hamplová, riaditeľka oddelenia strategickej komunikácie na Úrade vlády Českej republiky.
 
Odbor pre strategickú komunikáciu (ÚV SR) pri tejto príležitosti distribuoval príručku s názvom „Sprievodca úspešnou komunikáciou pre štátnu správu“, ktorá zamestnancom štátnej a verejnej správy približuje praktické príklady ako komunikovať s verejnosťou inovatívnym spôsobom.
 
Organizácia konferencie a vydanie príručky sú podporené z národného projektu Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy.

29968