Najčastejšie pochybenia v termíne od 01.01.2013 - k 28.08.2013


  1. § 23 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní – oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zaslané do  EU a UVO obsahovalo odlišné informácie
  2. § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní – plnenie pod aktivity v r rámci  Zmluvy je v rozpore s ponukou úspešného uchádzača
  3. §26 ods. 1 písm.f) zákona  o verejnom obstarávaní – súčasťou dokladov preukazujúcich , že osoba, ktorej kapacity majú byť použité, spĺňa podmienky zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k  časti zákazky,
  4. §5 ods.2 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nie je  uvedená predpokladaná hodnota  zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ si vyhradil právo meniť predpokladanú hodnotu zákazky , zahŕňa predpokladaná hodnota aj opakované plnenia zákazky
  5. §28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uznanie dokladu bez požiadavky komisie na preukázanie, aké technické a odborné kapacity budú bezprostredne k dispozícií na plnenie zmluvy – nedostatočné preukázanie
 
Ing. Mária Šimková, 28.08.2013
12509