22.09.2014

Návrh programu 68. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky - 1. októbra 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete.
(ústne informácie)

2. Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2015 - 2016

3. Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR

5. Rôzne

Utajované materiály :
I. Komplexné hodnotenie obrany za rok 2013
stupeň utajenia: Vyhradené
II. Aktualizácia hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie bezpečnostnej situácie
stupeň utajenia: Vyhradené
III. Informácia zo zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v dňoch 3. 4.. júna 2014 o záveroch hodnotenia obranných plánov členských krajín NATO v rámci cyklu Defence Review 2013/14
stupeň utajenia: Vyhradené
IV. Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky
Stupeň utajenia: Vyhradené
V. Návrh – Spoločné vyhlásenie o princípoch uplatňovaných v spolupráci pri činnostiach súvisiacich so SIGINT-om
Stupeň utajenia: Tajné

Kancelária BR SR