24.11.2014

Návrh programu 71. zasadnutia BR SR - 26. novembra 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

2. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov

3. Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2015

4. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 3. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a 4. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky

5. Návrh na zrušenie úlohy č. 4 z mesiaca máj Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 5 z mesiaca júl Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014

6. Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2015 až 2020

7. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015

8. Rôzne

Utajený materiál:

I. Návrh riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky vzdušných síl OS SR

Kancelária BR SR