16.03.2015

Návrh programu 74. zasadnutia BR SR

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)

2. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014

3. Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky
na roky 2015 až 2018

4. Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 až 2019

5. Návrh rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024

6. Návrh- Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.

8. Rôzne

Kancelária BR SR