14.04.2015

Návrh programu 75. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR - 15. apríl 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014

3. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii

4. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom

5. Rôzne

Utajený materiál :
I. Aktualizácia materiálu „ Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu “


Kancelária BR SR