24.08.2015

Návrh programu 79. zasadnutia BR SR - 26. augusta 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

4. Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

7. Rôzne

Utajovaný materiál:

I. Návrh aktualizácie stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu
Stupeň utajenia: Vyhradené

Kancelária BR SR