22.02.2016

Návrh programu 88. zasadnutia BR SR - 24. februára 2016

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

3. Návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020

4. Návrh „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2016“

5. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015

6. Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou

7. Návrh Štatútu Národného bezpečnostného úradu

8. Rôzne

Utajovaný materiál
I. Štatút Situačného centra Slovenskej republiky

Kancelária BR SR