13.05.2016

Návrh programu 90. zasadnutia BR SR per rollam,

1. Návrh na zmenu znenia úlohy z uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 413 z 28. januára 2015 a návrh na zmenu znenia úlohy a zrušenie úlohy v uznesení vlády SR č. 48 z 28. januára 2015

2. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2015

Kancelária BR SR