07.06.2016

Návrh programu 91. zasadnutia BR SR - 8. júna 2016

Návrh programu 91. zasadnutia BR SR - 8. júna 2016

1. Úvod – odovzdanie vymenúvacích dekrétov novým členom BR SR
2. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
3. Návrh Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015
4. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016
5. Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob
6. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady SR
7. Rôzne

Utajované materiály

I. Návrh Štatútu Vojenského spravodajstva
stupeň utajenia Dôverné

II. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava SR na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí SR
stupeň utajenia Vyhradené

III. Aktualizácia materiálu ,,Určenie hrozby jadrových zariadení a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátuʻʻ
stupeň utajenia Dôverné

VI. Návrh Štatútu národného bezpečnostného a analytického centra
stupeň utajenia Vyhradené

Kancelária BR SR