Nové pravidlá alokácie finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín sú schválené

13.11.2013

         Jedenásť z trinástich národnostných menšín prostredníctvom svojich zástupcov schválilo na svojom včerajšom rokovaní vo Výbore  pre národnostné menšiny a etnické skupiny nový systém prideľovania financií národnostným menšinám v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín na rok 2014.

Návrh zohľadňuje viaceré kritéria s cieľom transparentného a spravodlivého rozdeľovania prostriedkov. Vypracovala ho dočasná pracovná skupina, ktorá  síce vznikla už v apríli, ale v októbri bola rozšírená tak, aby v nej mala zástupcu každá národnostná menšina.
Schválením systému sú dané jasné kritériá, ku ktorým patria najmä: počet príslušníkov národnostnej menšiny hlásiacich sa k národnostnej menšine  s váhou 45%; počet príslušníkov národnostnej  menšiny, pre ktorých je jazyk národnostnej menšiny materinským jazykom s váhou 50% (obidve kritériá budú vychádzať z  údajov zo Sčítaniaobyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu SR z roku 2011) a výšku sumy ovplyvní aj to, či má konkrétna národnostná menšina materskú krajinu alebo nie (s váhou 5%).

Výbor schválil aj nepohyblivú čiastku sumy – tá bude  predstavovať 8% z celkovej sumy pre každú národnostnú menšinu. Príslušný návrh zohľadňuje aj výšku alokácií pre jednotlivé národnostné menšiny za posledné tri roky.

Výška alokácie na podprogram multikultúrne a interetnické aktivity podľa § 2 ods.1 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona 287/2012 Z. z. bude vyjadrená percentuálne  a  po výborom schválenej zmene to bude  6 % z celkovej alokácie.

Desať z trinástich národnostných menšíntiež  schválilo aj zmenu Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny predloženú členom výboru;  kým počet členov výboru  zastupujúcich národnostné menšiny a etnické skupiny zostáva nezmenený, po novom by mala mať každá národnostná menšina a etnická skupina pri hlasovaní  bez ohľadu na počet zástupcov jeden hlas.  Návrh ešte musí schváliť  aj Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  
Súčasťou zasadnutia bola  aj informácia o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014.

Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 

13459