O podporu vo výzve Úradu vlády SR na šport sa uchádza viac ako 2 tisíc projektov

28.03.2019

V polovici januára 2019 vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 a zverejnil ju spolu s ďalšími relevantnými dokumentmi - prílohami na svojom webovom sídle:  https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/
 
Termín predkladania žiadostí bol 15. marec 2019 a objem disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 sa z pôvodných  5 mil. eur navýšil o 100 000 eur na sumu 5 100 000 eur.  Alokácia sa navýšila pre podprogram 2  - výstavba detských ihrísk.
 
K uvedenému termínu bolo na Úrad vlády SR doručených1 790  žiadostí na 2 174  projektov.
 
Najväčší záujem je o podprogram 2, teda o výstavbu detských ihrísk, v ktorom evidujeme 699 projektov – alokácia pre program je 1 400 000 eur. Pri podprogramoch 3 - údržba športovísk, štadiónov a inej infraštruktúry evidujeme  616 a v 4 - nákup športovej výbavy 614 projektov. Alokácia pre podprogram3 je 1 170 000a pre podprogram 4 je vo výške 630 000 eur. O podporu výstavby multifunkčných ihrísk s alokáciou 1 900 000 eur sa uchádza 245 projektov. Alokácie sú vo výzve presne definované aj pre jednotlivé kraje Slovenska, pričom najvyššie alokácie majú Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj.
 
Všetkými žiadosťami, ktoré  sú zaregistrované v elektronickom dotačnom systéme a spĺňajú zákonné podmienky a podmienky stanovené vo výzve, sa budú zaoberať komisie zriadené pre  každý podprogram. Tie budú projekty posudzovať  jednotlivo a bez identifikácie  žiadateľa (anonymne) formou bodového hodnotenia  podľa presne stanovených kritérií. O odporučení či neodporučení projektu na podporu a v akej výške rozhodujú jej členovia hlasovaním.
 
Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov určených na výstavbu multifunkčných ihrísk, na výstavbu detských ihrísk, ale aj na údržbu týchto športovísk, ako aj na nákup športovej výbavy – to všetkoso zameraním predovšetkým na deti a mládež.
 
Všetky informácie o podmienkach výzvy sú dostupné nahttps://www.sport.vlada.gov.sk/

 

26431