O post predsedu ÚVO majú záujem štyria kandidáti

30.08.2022

Úrad vlády SR zverejnil zoznam kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Na internetovej stránke úradu vlády sú zverejnené nielen životopisy kandidátov, zdôvodnenie kandidatúry, ale aj projekty opisujúce víziu pôsobenia vo funkciu predsedu úradu. Odkaz: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie/

Na predsedu ÚVO sa prihlásili štyria kandidáti: Mgr. Ľubomír Kubička, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Tomáš Lepieš a Ing. Helena Polónyi.

Proces voľby nového predsedu ÚVO je nastavený transparentne, kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, resp. Národnou radou SR. Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.

Verejné vypočutie sa uskutoční najneskôr 23. septembra 2022. Možnosť klásť otázky záujemcom bude mať aj verejnosť, prostredníctvom online prenosu. O presnom termíne verejného vypočutia bude Úrad vlády SR ešte informovať.

Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený 1. januára 2000. Úrad je nezávislý ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého je predseda, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu Úradu pre verejného obstarávanie je päťročné. Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 

29456