Oprávnené subjekty

Dotáciu podľa zákona možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,1) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom;2) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona2) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
l) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
m) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 316