Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Elektronická platforma verejného obstarávania

11. marec 2022

Implementovaný projekt vychádza z cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre Komponent 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia. V rámci tohto komponentu bola spísaná reforma verejného obstarávania, ktorá stanovila nasledovné ciele reformy verejného obstarávania:
  • zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania
  • zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb
  • zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách
Reforma verejného obstarávania definovaná v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky priniesla legislatívne zmeny upravujúce proces verejného obstarávania v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V rámci legislatívy bol teda pripravený rámec na zavedenie jednotnej elektronickej platformy pre podlimitné zákazky a niektoré zákazky s nízkou hodnotou. Preferovaním riešením pre túto platformu je úprava a rozšírenie funkcionalít existujúceho systému verejného obstarávania.

Tento projekt teda reflektuje zmeny zavedené v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré nadobúdajú účinnosť od 31.3.2022.
 
Zmeny zároveň reflektujú aj záverečnú správu OECD 1276_slovakia-eprocurement-strategy_sk.pdf a ňou definované zistenia a ciele, vrátane odporúčaní (napr. aby systémy verejného obstarávania boli integrované, modulárne, prispôsobiteľné, flexibilné a bezpečné a mali by brať do úvahy riešenia dostupné na trhu). Z uvedeného predpokladu vychádza aj návrh architektúry budúceho stavu (snaha riešiť roztrieštenosť informačných systémov realizujúcich verejné obstarávania v SR“).
 
Na základe identifikovaných problémov súčasného stavu a cieľov uvedených v Reforme verejného obstarávania sme identifikovali hlavné ciele projektu:
  • Zvýšenie efektívnosti VO - zjednotenie, automatizovanie a sprehľadnenie procesu VO – transparentnosť vedie k ľahšiemu odhaľovaniu fraudov, zvyšuje počet uchádzačov, znižuje ceny;
  • Jednotná a verejne dostupná elektronická platforma pre celý proces VO – podporujúca celý proces verejného obstarávania pre všetky nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (jednotné miesto pre prístup k všetkým dostupným funkcionalitám VO);
  • Jednotné uplatnenie revíznych postupov priamo k VO – podávanie Žiadostí o nápravu resp. Námietok na obstarávateľa ako aj na ÚVO (jednotné prostredie pre všetky úkony v Centrálnej platforme);
  • Zníženie prevádzkových nákladov na EKS;
  • Efektívny zber a vyhodnocovanie údajov VO a zvýšenie transparentnosti.
 
Identifikované ciele projekt naplní zjednotením štátom podporovaných systémov pre verejné obstarávanie do Jednotnej elektronickej platformy, ktorá zastreší a zjednotí procesy verejného obstarávania pre všetky druhy tovarov a služieb a pre všetky zákazky, ktoré podľa zákona o verejnom obstarávaní majú byť zrealizované cez uvedenú Jednotnú elektronickú platformu.
 
Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/fbd9ad87-5089-4517-bb2c-0cfc48944434/cimaster?tab=documentsForm
 
Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 25. marca 2022 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu: anton.janos@vlada.gov.sk

Prílohy

29200

Dátum poslednej aktualizácie: 11.03.2022