Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd (LP/2011/01)

V Ý Z V A

na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2011
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD
(LP/2011/01)

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci nasledujúcich prioritných oblastí:
a) presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti

b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie

c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami

V rámci tejto výzvy budú prioritne podporené projekty, ktorých aktivity sú zamerané na špecificky vymedzenú oblasť, cieľovú skupinu alebo konkrétnu problematiku z vymedzených prioritných oblastí s dôrazom na lokálny alebo regionálny dosah.

Postup predkladania žiadostí upravuje metodická príručka pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. Formulár žiadosti o dotáciu, formulár popisu projektu a formulár štruktúrovaného rozpočtu tvoria prílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tejto výzvy. Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť o dotáciu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľ predkladá v jednom origináli. K originálu žiadosti sa prikladajú dve kópie opisu projektu a rozpočtu s komentárom v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa.

Žiadosť, opis projektu a štruktúrovaný rozpočet s komentárom sa zasielajú aj v elektronickej verzii vo formáte MS Office alebo inom kompatibilnom formáte (napríklad Open Office alebo iný) na CD nosiči.

Všetky hore uvedené súčasti žiadosti ako i povinné prílohy je potrebné podať najneskôr do 2. mája 2011 na adresu:
Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky verejnej výzvy (2. mája 2011).

Žiadosť doručená osobne – do podateľne Úradu vlády SR, najneskôr do 2. mája do 15:00 hod. (podateľňa prijíma poštu každý pracovný deň od 8,00 – 15,00 hod.). iadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami: „Žiadosť o dotáciu, NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.

Základné dokumenty výzvy:


Prílohy:
  1. Formulár žiadosti (RTF - 49 kB)
  2. Formulár popisu projektu (RTF - 111 kB)
  3. Formulár rozpočtu (ODS - 24 kB)
  4. Čestné vyhlásenia
  5. Príručka pre žiadateľa - metodické postupy (PDF - 415 kB)
  6. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov (PDF - 96 kB)
  7. Návrh zmluvy (PDF - 298 kB)
  8. Zoznam príloh - "check list" (ODS - 7 kB), formát XLS (25 kB)
  9. Zákon o dotáciách ÚV SR (PDF - 85 kB)
  10. Vyhláška ÚV SR (PDF - 41 kB)
 

Často kladené otázky (budú priebežne dopĺňané)

Download:


Užitočné kontakty:


Poznámka: V priebehu najbližších týždňov bude zverejnená tiež výzva LP/2011/02 zameraná na podporu väčších projektov v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. V rámci výzvy budú uprednostnené projekty, ktorých aktivity sú zamerané na širšie vymedzenú oblasť, cieľovú skupinu alebo problematiku z dôrazom na celonárodný dosah. V rámci výzvy sa bude možné uchádzať o podporu projektov vo výške od 12 000 EUR do 60 tisic EUR. Celková suma vyčlenená na projekty bude 1 750 000 EUR. 320