Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS v rokoch 2016 a 2017Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu : „Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS v rokoch 2016 a 2017“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 126 000,00 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je efektívne fungovanie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS) prostredníctvom zabezpečenia primeraného materiálno-technického vybavenia a zvyšovania kvality ľudských zdrojov RO OPIS zapojených do vykonávania činností spojených s riadením a ukončovaním OP IS. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľnými ukazovateľmi projektu sú „počet zrealizovaných pracovných ciest“, „počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca“ a „podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP“. Financovaním kvalifikovaného vzdelávania a dostačujúceho materiálno-technického vybavenia oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR ako RO OPIS sa vytvorí základný predpoklad pre efektívne riadenia OPIS v záverečnej fáze programového obdobia 2007 – 2013. 23440