Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity prostredníctvom dotačnej schémy na rok 2024

16.04.2024

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil dňa 15. apríla 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024.

Cieľom vyhlásenej výzvy je prostredníctvom dotácie pomôcť obyvateľom rómskej komunity pri riešení ťažkej životnej situácie, pri ktorej dochádza k ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia, napr. odstránením havarijných stavov obydlí v dôsledku požiarov alebo iných pohrôm. Medzi oprávnenými aktivitami v rámci výzvy je tiež pomoc pri obstaraní obecných bytov, opravy a rekonštrukcie obecných bytov, ale aj podpora verejného poriadku prostredníctvom rómskych občianskych hliadok. Dotáciou môže byť tiež podporená umelecká tvorba, kultúrne aktivity, či vzdelávanie a rozvoj finančnej gramotnosti Rómov.
Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa môžu zapojiť do dotačnej schémy, sú samosprávy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľmi sú VÚC alebo obce, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrovaný sociálny podnik a iné.
Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 550 000 Eur. Žiadateľ môže požiadať o dotáciu vo výške minimálne 5 000 Eur a maximálne 20 000 Eur s najmenej 5 %  spolufinancovaním z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, pokiaľ zo zákona o poskytovaní dotácií a výzvy a odporúčania komisie nevyplýva, že spolufinancovanie sa neuplatňuje.

Dátum ukončenia predkladania žiadostí je do 30. mája 2024.  

Ďalšie informácie k zverejnenej výzve sú tu: https://www.romovia.vlada.gov.sk/dotacna-schema/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-rok-2024/.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


30202