Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS
Názov a sídlo prijímateľa:
 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS“
Miesto realizacie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnuteho NFP: 699 167,88 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie a financovanie odborných kapacít, prostredníctvom ktorých sa má podporiť ukončovanie fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS.
Záverečné aktivity desiatich fázovaných projektov OPIS boli presunuté do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Presun uvedených projektov do OPII zásadne neovplyvňuje výsledky implementácie OPIS.
Projekty boli fázované v súlade s Usmernením č. 17/2015 SORO OPIS k fázovaniu projektov prioritnej osi 1 OPIS predovšetkým z nasledovných dôvodov:
  • oneskoreného spustenia hlavných a podporných aktivít projektov,
  • komplexnosti elektronických služieb a časového odstupu od štúdií uskutočniteľnosti,
  • závislosti na externých projektoch (napr. ÚPVS a pod.), ktorých integrácia bola časovo náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, resp. projekty neboli plne pripravené na integračné testovanie a pod..
Cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom 8.1 – Podpora efektívnej implementácie OPII a realizáciou aktivít projektu sa má zabezpečiť podpora smerom k ukončeniu projektov OPIS, ktoré boli klasifikované ako fázované projekty a tiež podpora udržateľnosti projektov OPIS, a to prostredníctvom využitia odborných kapacít zmluvného poskytovateľa poradenských služieb. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR, merateľným ukazovateľom je počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií. 23586