Podpora vyššej kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS)


 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Podpora vyššej kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS)
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011AIA5
Výška  poskytnutého NFP: 57 613,32 € EUR
  

Stručný popis projektu

Cieľom zadania projektu je podpora zabezpečenia vyššej kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) v programovom období 2021-2027 v SR. Projekt sa osobitne venuje príprave návrhu systému implementácie, koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) v programovom období 2021-2027 v Slovenskej republike (SR).
 
Zlepšenie kvality a efektívnosti systému koordinácie a inštitucionálneho zabezpečenia cieľa EÚS bude mať dopad na implementačný proces a proces negociácií s Európskou komisiou pri príprave programového obdobia 2021-2027 v SR. Realizáciou projektu sa získajú jedinečné a nevyhnutné analytické a koncepčné dokumenty potrebné pre zabezpečenie kvalitnej koordinácie a riadenia EÚS ako súčasti politiky súdržnosti EÚ na národnej úrovni v novom programovom období 2021 - 2027.
27814