Pokyn vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 - článok 1 ods. 3

Zoznam verejných obstarávaní, pri ktorých bola dobrovoľne použitá e-aukcia s uvedením predmetu zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky:
 1. Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
   
 2. Služby súvisiace s nákupom a dodávkou elektriny a plynu

Vyčíslenie finančnej úspory porovnaním predpokladanej hodnoty zákazky a hodnoty zákazky po e-aukcii:
 1. Príprava a organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
  Úspora : 111 648,74 EUR bez DPH
   
 2. Služby súvisiace s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
  Úspora: 84 014,68 EUR bez DPH
21699