Pokyn vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 - článok 1 ods. 3

 Plánovaný počet dobrovoľne použitých e-aukcií:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky v roku 2018 plánoval dobrovoľne zrealizovať elektronickú aukciu v minimálne troch (3) verejných obstarávaniach.
 
Zoznam verejných obstarávaní, pri ktorých bola dobrovoľne použitá e-aukcia s uvedením predmetu zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky v roku 2018 dobrovoľne nepoužil e-aukciu pri realizovaných verejných obstarávaniach. Elektronická aukcia bola v roku 2018 zrealizovaná pri 18-tich podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri nasledovných zákazkách:
 
 
Vyčíslenie finančnej úspory porovnaním predpokladanej hodnoty zákazky a hodnoty zákazky po e-aukcii:
 
Predpokladaná hodnota zákaziek: 680 656,35 EUR bez DPH
Finančná úspora:                            128 100,42 EUR bez DPH 21699