Ponuka pre absolventov

Úrad vlády SR po približne roku opäť vyhlásil 1. časť hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 zákona o štátnej službe. 

Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do aktuálne vyhlásenej 1. časti hromadného výberového konania sa môžu prihlásiť len absolventi, ktorí majú ku dňu prihlásenia sa menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred 2 rokmi.
 
V 1. časti hromadného výberového konania sa budú overovať všeobecné vedomosti, napr. o ústavnom zriadení SR, o organizácii ústrednej štátnej správy, o štátnej službe a pod., ako aj znalosť štátneho jazyka písomným testom – sú to kritériá, ktoré ustanovuje zákon o štátnej službe a vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovým konaniach: /data/files/6942_vyhlaska-uv-sr-o-vyberovyc-konaniach.pdf.

Úspešní uchádzači z prvej časti budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou prvej časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.
 
Absolventi sa do prvej časti hromadného výberového konania môžu prihlásiť najneskôr do 31. januára 2019, a to v listinnej podobe, napríklad podaním žiadosti o zaradenie do tohto výberového konania s ďalšími požadovanými dokumentmi na podateľňu Úradu vlády SR, najmä všakv elektronickej podobe na portáli open.slovensko.sk: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/13300.
 
Výhodou pre tých absolventov, ktorí sa prostredníctvom portálu prihlásia na dané výberové konanie s autentifikáciou (použitím eID karty), alebo sa prihlásia bez autentifikácie a zvolia si doručovanie písomností do emailovej schránky, je to, že im po zaradení do registra úspešných absolventov systém automaticky doručuje oznámenie o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania.
 
Hromadné výberové konanie je v zákone o štátnej službe jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Zákon zároveň ustanovuje od 1. januára 2018 správcom rozpočtových kapitol povinnosť určiť podľa ich prevádzkových možností v rámci systemizácie štátnozamestnaneckých miest aj štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov.

Prvej časti hromadného výberového konania z absolventov, ktorá sa uskutočnila na Úrade vlády SR dňa 27. februára 2018 historicky prvý krát, sa zúčastnilo 98 uchádzačov (absolventov), pričom úspešných bolo až 82 z nich.
 
Všetci uchádzači o štátnu službu sa môžu od 1. júna 2017 prihlasovať na vyhlásené výberové konania už aj elektronicky cez modul „Výberové konania“ na portáli https://open.slovensko.sk/, kde sú tieto výberové konania na voľné miesta v štátnej službe zverejnené a pravidelne aktualizované.
 

Úrad vlády SR
Sekcia štátnej služby a verejnej služby 26069

Dátum poslednej aktualizácie: 07.01.2019