Poradné orgány vlády Slovenskej republiky

Legislatívna rada vlády SR

Tajomník: JUDr. Peter Rohaľ, PhD.
Sídlo: Úrad vlády SR

Sekretariát: Renáta Csánová
Sídlo:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Tel: 02/20925462
E-mail: renata.csanova@vlada.gov.skHospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Mgr. Anna Vrtelová, PhD.
E-mail: anna.vrtelova@employment.gov.sk
Tel.: 02/2046 1816

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tajomník rady: Marian Filčík,
riaditeľ odboru ľudských práv,
Ministerstvo spravodlivosti SR


Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71
813 11 Bratislava
Tel.: 02/8889 91336
e-mail: barbora.rafajdusova@justice.sk


Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holická
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4240, 0908 949 057
E-mail: maria.holicka@minedu.sk
www.akredkom.sk

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Sídlo: Úrad vlády SR
Tel.: 02/209 25 152, 02/209 25 452, 02/209 25 676Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomník: JUDr. Denisa Žiláková
Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
E-mail: eu2020@vicepremier.gov.sk

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, techniky a inovácií. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám.

Rada vlády má 23 členov. Predsedom Rady vlády je minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR, predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Michal Němec
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 3
Tel.: 02/5477 6777, 0903 920 520
E-mail: sekretariat@radavladyovp.sk
www.radavladyovp.sk

Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Mgr. Katarína Bartosiewiczová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: katarina.bartosiewiczova@health.gov.sk


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: Ing. Msc. Roman Mikulec
Podpredsedovia rady: Mgr. Martin Giertl, Mgr. Marcel Zajac
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Gazdíková

Sídlo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava
 
Email: lubica.gazdikova@culture.gov.sk
Telefón: 02/2048 2100
 

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Tajomník rady: Mgr. Dušan Matulay
Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tel.: 02/5978 3801 E
E-mail: rvpei@mzv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, zriadená vládou SR svojím uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012, je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Petra Barnová
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Tel.: 02/4859 2245
E-mail: rvpk@minv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Tajomníčka rady: Mgr. Lucia Danišovská
Tel.: 02/2046 1825
E-mail: lucia.danisovska@employment.gov.sk 

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

Tajomník: Mgr. Nadežda Lobodášová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Telefón: 02/5937 3419
E-mail: nadezda.lobodasova@health.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Rada vlády je zložená z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora. Predsedom Rady vlády je minister zdravotníctva SR, podpredsedami sú minister spravodlivosti SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155
rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Tajomníčka rady: JUDr. Denisa Žiláková
Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
E-mail: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk

Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 - 2027. Rada koordinuje proces prípravy Partnerskej dohody SR a operačných programov na roky 2021 – 2027 a odporúča vláde SR mechanizmus implementácie politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027. 

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
Rada má 34 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.

Národná rada pre produktivitu

Predsedkyňa rady : Mgr. Veronika Lane Rybanská, DPhil.

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/20925897
E-mail: dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Štatút

Rada vlády SR pre duševné zdravie

Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tajomník: Viktor Svetský
Sekretariát: Oddelenie nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: 02/593 73 398
e-mail: rvdz@health.gov.sk

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

Tajomníčka: MSc. Katarína Belobradová
Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava
E-mail: ezd@enviro.gov.sk

13