POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE

 Členstvo Slovenskej republiky v euroatlantických a európskych štruktúrach zásadným spôsobom určuje medzinárodné postavenie štátu, čo poskytuje adekvátne možnosti vplývať v súlade so štátnymi záujmami na medzinárodné rozhodnutia a procesy, ktoré majú bezprostredný dosah na kvalitu života našich občanov.
 
Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku. Ukotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii umožňuje, aby sa občania cítili bezpečne politicky, ekonomicky a sociálne.
 
Vláda istôt pre občanov bude aktívne podporovať a presadzovať snahy o trvalo udržateľný rozvoj Európy, založený na vyváženom hospodárskom raste, cenovej a menovej stabilite, na sociálnom a ekologickom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou. Cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov dosiahnutou vysokou zamestnanosťou, ich sociálneho rozvoja, zodpovedajúcej úrovne ochrany životného prostredia pri výraznej podpore rozvoja vedeckého a technického pokroku.
 
Základom bezpečnosti Slovenskej republiky je Severoatlantická aliancia (NATO). Udržanie silnej transatlantickej väzby zostáva naším životným záujmom.
 
Vláda bude prispievať k posilňovaniu úspešnosti a funkčnosti oboch zoskupení, od ktorých závisí istota medzinárodného postavenia SR.
 
Pri určovaní úloh v zahraničnej oblasti vláda zohľadňuje aj kľúčové vývojové tendencie a výzvy 21. storočia.
 
Vláda preto bude pri realizácii zahraničnej politiky vychádzať z nasledovných priorít:
 • dôveryhodné a rešpektované Slovensko v Európe;
 • stabilný a spoľahlivý partner NATO ako garanta bezpečnosti SR;
 • rozvoj dvojstranných vzťahov so štátmi EÚ a NATO, osobitne usporiadané a rovnocenné vzťahy so susedmi;
 • podpora rozširovania priestoru stability, demokracie a partnerstva s dôrazom na štáty Západného Balkánu a východného partnerstva;
 • podpora ekonomických záujmov, investícií a inovácií a energetická bezpečnosť;
 • zodpovedný prístup ku globálnym výzvam s využitím potenciálu medzinárodných organizácií;
 • pomoc a ochrana občanov Slovenska v zahraničí;
  • rešpektovanie a posilňovanie záväznosti práva v medzinárodnom prostredí a inštitúciách, presadzovanie ich vymožiteľnosti ako kľúčového nástroja ochrany suverenity štátu.
 

Východiská SR v oblasti zahraničnej politiky a vzťahoch s EÚ

 
Európska únia predstavuje primárne prostredie pre uskutočňovanie kľúčových záujmov SR.
 
V roku 2014 uplynie 10 rokov od vstupu SR do EÚ. Vláda pripraví analýzu doterajšieho členstva a stanoví ďalšie priority pre pôsobenie SR v rámci EÚ. Bude pritom vychádzať zo skutočnosti, že vstupom do Schengenského priestoru, zavedením jednotnej európskej meny a ukončením prechodných období pre voľný pohyb pracovných síl dosiahla SR v súčasnosti maximálnu možnú mieru integrácie. 
 
Vláda bude podporovať rozhodovacie procesy založené na spoločnom postupe členských krajín a európskych inštitúcií pri rozhodovaní o pravidlách fungovania EÚ.Osobitnú pozornosť bude vláda Slovenskej republiky venovať prierezovým a viacročným strategickým otázkam EÚ, ktoré majú priamy vplyv na plnenie zásadných úloh v oblasti financií, hospodárstva, regionálneho a sociálneho rozvoja, bezpečnosti a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Zameria sa okrem iného na prípravu Viacročného finančného rámca na roky 2014-2020, realizáciu cieľov stratégie Európa 2020, stabilizáciu finančného prostredia a spoločnej meny Euro, podporu prehlbovania jednotného trhu, tvorbu koncepcií zameraných na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ako aj na oblasť vonkajších vzťahov EÚ v kontexte priorít zahraničnej politiky SR.
 
Vláda bude zodpovedným a konštruktívnym aktérom v rámci Eurozóny. S ohľadom na dlhové problémy v eurozóne považuje vláda zvýšenie koordinácie rozpočtových politík za nevyhnutné.
 
Vychádzajúc z jasne proeurópskeho postoja vláda podnikne kroky vedúce k čo najskoršej ratifikácii troch nových zmluvných dokumentov: Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, Zmluvy o stabilite, koordinácii a kontrole v hospodárskej a menovej únii a novelizáciu čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ.
 
Na základe dôkladnej analýzy doterajších skúseností z pôsobenia SR v EÚ vláda prehodnotí implementáciu politík a nástrojov sociálnej a regionálnej súdržnosti, zlepší podmienky pre efektívne čerpanie prostriedkov z európskych fondov ako dôležitého nástroja hospodárskeho a regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúr. Vláda bude usilovať o zapojenie všetkých subjektov, ktoré čerpajú štrukturálne a kohézne fondy, do diskusie k tvorbe politík týkajúcich sa tejto oblasti.
 
Rokovania o novej finančnej perspektíve EÚ na roky 2014 - 2020 predstavujú výzvu pre efektívne využitie pridanej hodnoty, ktorú EÚ predstavuje na svetovej scéne. V rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci (VFR) sa vláda zameria na dosahovanie cieľov napomáhajúcich konverzii a vývoju regiónov v EÚ a podporu kohéznej politike. Osobitnú pozornosť bude venovať otázkam odstránenia historických nerovnováh a modernizácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zároveň bude vláda presadzovať čo najvyššiu pridanú hodnotu a efektívnosť výdavkov rozpočtu EÚ a zameriavať sa na dosiahnutie optimálnej rozpočtovej pozície SR. 
 
Vláda pri implementácii stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast zameria pozornosť na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej ochrany, minimalizáciu sociálneho vylúčenia, vysokú úroveň vzdelávania, odbornej prípravy, zdravia občanov a podporu vedy, výskumu a inovácií v priamej väzbe na rokovania o VFR.
 
V rámci sektorových politík bude vláda venovať primárnu pozornosť tvorbe európskeho legislatívneho prostredia v oblasti energetiky, dopravných infraštruktúr, rozvoju vnútorného trhu, ochrane životného prostredia a opatreniam na zmiernenie klimatických zmien, ako aj tvorbám európskej obchodnej politiky voči vonkajším partnerom.
Vláda Slovenskej republiky bude aktívne prispievať do procesu tvorby spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, najmä v takých témach, do ktorých sa premietajú záujmy Slovenska: Západný Balkán, európska susedská politika a Východné partnerstvo, podpora demokracie a transformácia, energetická bezpečnosť, služba občanom a krízový manažment. Vláda bude podporovať rozširovanie EÚ o krajiny, ktoré splnia podmienky na členstvo. Slovenská republika bude tento proces aktívne podporovať odovzdávaním transformačných a integračných skúseností.
Osobitnou úlohou vlády v nasledujúcom volebnom období bude príprava predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ v druhej polovici roka 2016, ktoré vláda vníma v kontexte posilnenia postavenia SR v únii, podpory prezentácie a širšieho zapojenia sa do formovania kľúčových politík EÚ. Vláda sa zameria na zabezpečenie obsahovej, rozpočtovej, personálnej, logistickej a organizačnej prípravy predsedníctva.
 
Vláda bude aktívne komunikovať aktuálne témy Európskej únie slovenskej verejnosti s cieľom priblížiť úniu občanom pre lepšie pochopenie prehĺbenia integračných procesov po prijatí Lisabonskej zmluvy. Vláda má záujem podporiťširokú diskusiu v domácom prostredí o dôležitých otázkach európskych politík. Bude dbať na širšie zapojenie občanov do rozhodovacích procesov prebiehajúcich na úrovni EÚ, presadzovať problematiku Európskej únie do učebných osnov a podporovať vzdelávanie, prípravu a vysielanie občanov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie.
 
S cieľom upevnenia jednotnej a konzistentnej európskej politiky vláda SR bude naďalej klásť dôraz na posilnenie vnútroštátnej koordinácie pri tvorbe a implementácii stratégií a politík EÚ s ústrednou úlohou Ministerstva zahraničných vecí SR. Za týmto účelom vláda SR zjednotí vnútroštátny mechanizmus konaní o porušení zmlúv EÚ. Dlhodobou prioritou zostáva zároveň posilňovanie euroagendy vo všetkých rezortoch vrátane personálneho zastúpenia SR v rámci inštitúcií EÚ.
 
V kontexte zaistenia kontinuity a vytvárania širokej politickej podpory, najmä v strategických európskych politikách, ako aj v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá posilnila zapojenie európskeho a národných parlamentov do rozhodovacích procesov, bude vláda pôsobiť v tesnej súčinnosti s Národnou radou Slovenskej republiky, vecne príslušnými výbormi a spolupracovať s Európskym parlamentom. Vláda zabezpečí dôstojný priebeh volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014.
 
Vláda bude usilovať o efektívne zapojenie sociálnych partnerov do prípravy právnych noriem EÚ, diskusie o kľúčových koncepciách a stratégiách únie. Bude usilovať o podporu pôsobenia podnikateľských, profesijných, regionálnych a iných združení pri európskych inštitúciách v Bruseli.
 

Posilnenie bezpečnosti Slovenskej republiky

 
Slovenská republika ako spoľahlivý partner a spojenec bude aktívne využívať členstvo v EÚ a NATO na posilňovanie mieru a stability v Európe a vo svete, na predchádzanie krízam a bezpečnostným hrozbám vrátane aktívnej účasti a pôsobenia v mierových misiách.
 
Vychádzajúc zo záujmov a záväzkov Slovenskej republiky v bezpečnostnej oblasti, nevyhnutnosti posilňovania transatlantickej väzby, sú hlavnými spojencami a garantmi našej bezpečnosti Spojené štáty americké a ostatné členské štáty NATO.
 
Na pôde Severoatlantickej aliancie (NATO) sa vláda zameria na:
 • aktívnu účasť v transformačnom procese Aliancie;
 •  zvýšenie efektivity využitia prostriedkov a kapacít NATO;
 • posilnenie záväzkov spoločnej obrany;
 • vypracovanie strategických koncepcií s osobitným zreteľom na schopnosť Aliancie reagovať na asymetrické hrozby a problematiku kybernetickej bezpečnosti;
  • presadzovanie a podporu prehĺbenia partnerstva a spolupráce EÚ a NATO v oblasti krízového manažmentu.
 
Vláda podporí zapojenie Slovenska do mnohonárodných projektov v rámci tzv. inteligentnej obrany.
 
Vláda bude aktívne presadzovať politiku otvorených dverí ako prostriedku na rozšírenie priestoru bezpečnosti a stability.
 

Bilaterálne vzťahy a susedská spolupráca

 
Vláda bude rozvíjať bilaterálne vzťahy založené na zásadách demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity, medzinárodného práva a pri dodržiavaní zásad Charty Organizácie Spojených národov.
 
Základnou líniou zahraničnej politiky SR v jej regionálnom rozmere bude politika dobrých susedských vzťahov založených na partnerstve, rovnoprávnosti štátov a dialógu s Českou republikou, Poľskou republikou, Rakúskou republikou, Maďarskom a Ukrajinou a zameraných na podporu hospodárskej, sociálnej dimenzie, územnej súdržnosti a solidarity.
 
Slovenská republika bude naďalej aktívne vystupovať v rámci zoskupenia V4, kde sa sústredí na hľadanie tém, ktoré môžu krajiny V4 spoločne presadzovať na pôde Európskej únie a iných relevantných fórach.
 
Slovenská republika bude posilňovať cielenú, asertívnu a jasne tematicky definovanú spoluprácu so všetkými členskými krajinami  EÚ a NATO. V kontaktoch s nimi bude aktívne prezentovať vlastné pohľady s cieľom efektívne tvoriť politiky Európskej únie.
 
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ poskytuje priestor pre aktívne aj pasívne posilnenie Slovenska v medzinárodných vzťahoch. V rámci nej bude vláda venovať osobitnú pozornosť rozvoju dvojstrannej spolupráce s krajinami bezprostredného susedstva EÚ – v prvom rade so štátmi západného Balkánu a Východného partnerstva.
 
S ohľadom na ekonomické a zahranično-politické záujmy SR, objektívne možnosti, ciele a potreby bude vláda rozvíjať dvojstrannú spoluprácu s ďalšími partnermi v medzinárodnom spoločenstve. Osobitne sa zameria na vzťahy s Ruskou federáciou, ako aj s ďalšími krajinami zoskupenia BRICS, tzv. nastupujúcich ekonomík (Čína, India, Brazília, Južná Afrika), Tureckom, ale aj s Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou, a s našimi tradičnými partnermi v arabskom svete, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a v ostatných regiónoch sveta.
 
 

Svetová politika a multilaterálne vzťahy

 
Globálny vývoj 21. storočia výrazným spôsobom mení politickú, bezpečnostnú a ekonomickú mapu sveta. Pre Slovenskú republiku môžu tieto zmeny znamenať aj nové príležitosti. Vláda podporí rozvoj medzinárodného poriadku založeného na multipolarizme s cieľom posilňovať fungovanie medzinárodných inštitúcií.
 
Slovenská republika bude všestranne využívať členstvo v medzinárodných organizáciách – s osobitným dôrazom na OSN, OBSE, RE, OECD, WTO, FAO, ILO a v ďalších inštitúciách na presadzovanie riešení založených na princípoch medzinárodného práva a efektívneho multilateralizmu. Spoločne s ostatnými krajinami EÚ sa zasadí za posilnenie mechanizmov medzinárodných organizácií pri riešení globálnych hrozieb a problémov, ktoré ohrozujú sociálno-ekonomickú stabilitu, mier a bezpečnosť.
 
Vláda Slovenskej republiky bude:
 • na pôde Organizácie Spojených národov venovať pozornosť otázkam demokracie a právneho štátu, ľudských práv a slobôd. Odmietať prejavy extrémizmu, rasizmu, netolerancie, xenofóbie, agresívneho nacionalizmu a antisemitizmu. Zvýšenú pozornosť sústredí na otázky medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti drogám, obchodovania s ľuďmi a proti organizovaným formám kriminality;
 • aktívne podporovať kroky medzinárodného spoločenstva v boji proti globálnym bezpečnostným hrozbám, ako sú šírenie zbraní hromadného ničenia, hromadenie konvenčných zbraní, či medzinárodný terorizmus. Za základné medzinárodné nástroje v tejto oblasti považuje spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ, NATO aplatformu OBSE;
 • presadzovať aktívne zapojenie SR do procesov kontroly odzbrojenia, likvidácie chemických zbraní, ako aj kontroly exportov a importov v oblasti konvenčných zbraní a exportov tovarov a technológií s dvojakým použitím;
 • efektívne využívať členstvo v OECD ako koordinátora ekonomickej a sociálno-politickej spolupráce členských štátov, sprostredkovateľa nových investícií a liberalizácie medzinárodného obchodu, s cieľom napomôcť ďalšiemu ekonomickému rozvoju, znižovaniu nezamestnanosti, stabilizácii a rozvoju medzinárodných finančných trhov.
 
K dôležitým prioritám vlády bude ďalej patriť:
 • posilnenie energetickej bezpečnosti.Na všetkých relevantných fórach bude vláda pokračovať v zdôrazňovaní otázok prioritných pre Slovensko, najmä bezpečnosti dodávok energonosičov (zemný plyn, ropa) a zasadzovať sa o plnenie diverzifikačných a inovačných cieľov;
 • problematika ochrany životného prostrediaa prijímanie účinných medzinárodných opatrení na znižovanie tempa a zmierňovanie následkov klimatických zmien. Osobitne v našich podmienkach sa vláda zameria na ďalšie úsilie pri znižovaní podielu energeticky náročnej priemyselnej produkcie a na posilnenie orientácie na tzv. zelenú ekonomiku a ochranu biodiverzity;
 • starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijme potrebné systémové a organizačné opatrenia a bude využívať potenciál spoločenských organizácií, vrátane cirkví, ako aj dialóg s partnermi v zahraničí;
 • rozvojová a humanitárna pomoc, ktorá bude reagovať na medzinárodné záväzky a spektrum globálnych výziev, s ktorými je SR ako súčasť donorskej komunity konfrontovaná. Vláda sa zároveň zameria na zvýšenie efektívnosti, pružnosti a transparentnosti poskytovania rozvojovej pomoci (ODA) s cieľom vytvoriť súčinnosť pri podpore ekonomických aktivít SR. Za týmto účelom vytvorí priestor pre novelizáciu zákona o rozvojovej pomoci.
 

Ekonomická diplomacia

 
Ekonomická diplomacia bude tvoriť jeden z pilierov aktivít vlády v oblasti zahraničnej politiky. Primárnu pozornosť bude venovať podpore exportu a turistiky, prílevu zahraničných investícií, stabilite meny, zrovnoprávňovaniu slovenských výrobcov na vnútornom trhu EÚ a zvyšovaniu energetickej bezpečnosti. Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia, ktoré napomôžu plnenie cieľov v tejto oblasti a vytvorí inštitucionálne podmienky pre lepšiu koordináciu všetkých rezortov vlády SR pri plnení cieľov ekonomickej diplomacie. Vláda bude spolupracovať s relevantnými organizáciami, osobitne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
 
Vláda poskytne všestrannú a účinnú podporu slovenským podnikateľským subjektom. V proexportnej politike sa zameria na potenciál rýchlorastúcich svetových ekonomík a vyhľadávanie nových možností, k čomu prispôsobí aj priority poskytovania rozvojovej pomoci. Zameria sa na rozšírenie proexportných kapacít Eximbanky.
 
Zástupcov podnikateľských kruhov vláda zapojí do procesov plánovania a organizačnej prípravy tej časti zahraničnej politiky, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Prostredníctvom Proexportnej rady zabezpečí väčšiu prepojenosť a súčinnosť všetkých aktérov činných v oblasti ekonomickej diplomacie a pri presadzovaní obchodno-ekonomických záujmov v zahraničí.
 
S cieľom podpory ekonomického rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a tvorby nových pracovných miest bude vláda klásť dôraz na prílev priamych zahraničných investícií predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou. Podporí koncepcie rozvoja vedecko-technickej spolupráce s priamym vplyvom na rozvoj znalostnej ekonomiky na Slovensku vo väzbe na systém vzdelávania a prípravy vysokokvalifikovaných odborníkov. Vláda nadviaže na rozpracované projekty v rámci  inovačnej politiky a presadí  aktívnejšie zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodného transferu moderných technológií.
 
Prostredníctvom zahraničnej politiky sa vláda bude snažiť udržať pozíciu Slovenska ako dôležitého tranzitného územia. Poloha a potenciál krajiny dáva priestor pre budovanie medzinárodne významných logistických uzlov. Vláda podporí projekt širokorozchodnej  železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti.  
 
Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť jednotné vedenie a riadenie práce dvojstranných medzivládnych komisií z úrovne povereného podpredsedu vlády. 
 
Náležitá pozornosť vlády bude venovaná aj dobudovaniu systému jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí s osobitným dôrazom na maximálnu mieru synergie kultúrnych hodnôt, ekonomických záujmov a podporu turizmu.
 

Služba občanom v zahraničí

 
Vláda bude zlepšovať presadzovanie práv, záujmov a ochrany rastúceho počtu slovenských občanov, ktorí vycestujú, žijú alebo pracujú v zahraničí, najmä prostredníctvom zabezpečenia kvalitných, efektívnych a dostupných konzulárnych služieb a pomoci v bežných aj v krízových situáciách. V krajinách, kde Slovensko nemá zastúpenie, bude pri zabezpečovaní potrieb občanov spolupracovať s členskými štátmi a s delegáciami EÚ. Bude taktiež pokračovať v rokovaniach s  krajinami únie o dohodách o zastupovaní pri vydávaní víz.
 

Moderná a profesionálna zahraničná služba
 

Zahraničná služba bude flexibilne a kompetentne reagovať na zahraničnopolitické výzvy, preto vláda zvýrazní zodpovednosť a upraví kompetencie Ministerstva zahraničných vecí ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za realizáciu jednotnej zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.
 
Pri napĺňaní cieľov zahraničnej politiky širokej verejnosti bude vláda spolupracovať s akademickými a vedeckými kruhmi, vzdelávacími ústavmi, mimovládnym sektorom a ďalšími relevantnými partnermi.
 
Na základe skúseností vláda vyhodnotí a zabezpečí stabilný, profesionálny a ekonomicky efektívny výkon zahraničnej služby. Prijme organizačné, finančné a personálne  opatrenia, ktoré zvýšia efektívnosť a transparentnosť hospodárenia rezortu. Prehodnotí sieť zastupiteľských úradov, aby zvýšila ochranu záujmov a práv Slovenskej republiky a jej občanov. Významnú pozornosť bude venovať rozvoju ekonomickej diplomacie, ktorú vníma ako neoddeliteľnú súčasť jednotnej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, v úzkej súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva hospodárstva.
 
Vláda posilní legislatívny a systémový rámec pre pôsobenie zahraničnej služby novelizáciou Zákona o zahraničnej službe, čím vytvorí podmienky pre zvyšovanie profesionality a kvalifikácie zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
7615