Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.

Žiadosti posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom predsedu vlády SR. Komisia odporúča alebo neodporúča žiadosť podporiť a zároveň odporúča výšku podpory. O schválení alebo neschválení žiadosti rozhoduje predseda vlády SR.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára.

Všetky ďalšie dôležité a doplňujúce informácie sú dostupné v dokumente

Priama podpora - 2023

AKTUÁLNE!

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky je potrebné predložiť elektronicky na zverejnenom formulári, ktorého súčasťou musí byť aj vyplnený štruktúrovaný rozpočet. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné poslať elektronicky najneskôr do 29. novembra 2023 do 24,00 hod.  

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie: https://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-02032023/

 Vzor štruktúrovaného rozpočtu

FORMULÁRE NA VYÚČTOVANIE dotácií poskytnutých v roku 2023 pre oblasti podpory

Priama podpora - 2022

Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR budú poskytované ako priama podpora. O dotáciu je možné uchádzať sa počas celého roka 2022, nie je časovo obmedzená.
Je možné sa uchádzať o podporu v prípade projektov zameraných na:
  • odstránenie škôd po živelných pohromách,
  • opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných priestranstiev,
  • modernizáciu a rekonštrukciu budov.
VZOR rozpočtu – priama podpora (povinná príloha)

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 182 kB)  
Zoznam schválených a poskytnutých projektov v roku 2022 z Priamej podpory (PDF - 114 kB)  

Vyzvania – predkladanie žiadostí ukončené

Postupne budú zverejňované časovo ohraničené a tematicky zamerané Vyzvania na predkladanie žiadostí v konkrétnych oblastiach. O dotáciu je možné žiadať len v termíne uvedenom na predkladanie žiadostí v rámci konkrétneho vyzvania.

Prvé vyzvanie - vzdelávanie

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania termín predkladania žiadostí do 13.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – vzdelávanie (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu vzdelávanie (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 183 kB)

Druhé vyzvanie - komunitný život

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja komunitného života - termín predkladania žiadostí do 23.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – rozvoj komunitného života (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu rozvoj komunitného života (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 187 kB)

Tretie vyzvanie - veda a inovácie

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vedy a inovácií termín predkladania žiadostí do 30.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – veda a inovácie (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu veda a inovácie života (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vedy a inovácií

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 182 kB)

Vaše otázky a podnety komunikujte prosím na e-mailovej adrese: rezerva@vlada.gov.sk


29254

Dátum poslednej aktualizácie: 27.11.2023