Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.

Žiadosti posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom predsedu vlády SR. Komisia odporúča alebo neodporúča žiadosť podporiť a zároveň odporúča výšku podpory. O schválení alebo neschválení žiadosti rozhoduje predseda vlády SR.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára.

Všetky ďalšie dôležité a doplňujúce informácie sú dostupné v dokumente

Priama podpora - 2023

V dôsledku uplatňovania sankcií z prekročenia najvyšších pásiem limitu pre výšku dlhu verejnej správy - tzv. dlhovej brzdy podľa zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“) sa od mája 2023 uplatňujú sankcie podľa čl. 12 ods. 3 až 7 ústavného zákona s cieľom zamedziť nárastu dlhu Slovenska.

Podľa čl. 12 ods. 5 písm. b) ústavného zákona, ak výška dlhu dosiahne určenú hranicu nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády.

Hrubý dlh verejnej správy už v roku 2020 presiahol všetky sankčné pásma súčasne platnej dlhovej brzdy (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26522/1). Napriek prekročeniu najvyšších pásiem sa najprísnejšie sankcie kvôli nástupu novej vlády neuplatňovali. Vyslovením dôvery vláde E. Hegera, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.05.2021 sa aktivovala 24-mesačná výnimka na uplatňovanie sankcií.

Keďže uplynutím tohto obdobia dochádza k zmrazeniu prostriedkov z rezervy vlády a predsedu vlády, nie je možné viac žiadať o poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR a podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR sa zastavuje.

FORMULÁRE NA VYÚČTOVANIE dotácií poskytnutých v roku 2023 pre oblasti podpory

Priama podpora - 2022

Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR budú poskytované ako priama podpora. O dotáciu je možné uchádzať sa počas celého roka 2022, nie je časovo obmedzená.
Je možné sa uchádzať o podporu v prípade projektov zameraných na:
  • odstránenie škôd po živelných pohromách,
  • opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných priestranstiev,
  • modernizáciu a rekonštrukciu budov.
Formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – priama podpora
VZOR rozpočtu – priama podpora (povinná príloha)

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 182 kB)  
Zoznam schválených a poskytnutých projektov v roku 2022 z Priamej podpory (PDF - 114 kB)  

Vyzvania – predkladanie žiadostí ukončené

Postupne budú zverejňované časovo ohraničené a tematicky zamerané Vyzvania na predkladanie žiadostí v konkrétnych oblastiach. O dotáciu je možné žiadať len v termíne uvedenom na predkladanie žiadostí v rámci konkrétneho vyzvania.

Prvé vyzvanie - vzdelávanie

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania termín predkladania žiadostí do 13.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – vzdelávanie (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu vzdelávanie (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 183 kB)

Druhé vyzvanie - komunitný život

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja komunitného života - termín predkladania žiadostí do 23.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – rozvoj komunitného života (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu rozvoj komunitného života (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 187 kB)

Tretie vyzvanie - veda a inovácie

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vedy a inovácií termín predkladania žiadostí do 30.05.2022
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – veda a inovácie (predkladanie žiadostí ukončené)
VZOR rozpočtu veda a inovácie života (povinná príloha)

VYHODNOTENIE Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vedy a inovácií

VYÚČTOVANIE - formuláre (ZIP - 182 kB)

Vaše otázky a podnety komunikujte prosím na e-mailovej adrese: rezerva@vlada.gov.sk


29254

Dátum poslednej aktualizácie: 25.09.2023