Poskytovanie služieb v najmenej rozvinutých okresoch podporené novou výzvou

22.12.2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb výhradne v najmenej rozvinutých okresoch. 

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na uvedenú otvorenú výzvu je 10 000 000 eur.  Viac informácií o výzve: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/ .

Sekcia regionálneho rozvoja ÚV SR