Pre plán obnovy je kľúčová spolupráca všetkých aktérov, zhodla sa rada vlády pre plán obnovy

25.11.2022

Bratislava 25. novembra – Pre úspech plánu obnovy je dôležité zapojenie čo najväčšieho počtu aktérov, zhodli sa členovia Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR na dnešnom zasadnutí. Na stretnutí sa diskutovalo o aktuálnom stave realizácie celého projektu, ako aj o zapojení regiónov do už spustených investícií.

Slovensko si v rámci plánu obnovy doteraz podalo dve žiadosti o platbu, prvú vo výške 458 miliónov eur, ktoré v plnej sume po odpočítaní predfinancovania aj získalo, a druhú za 815 miliónov eur, ktorú v súčasnosti posudzuje Európska komisia. Na budúci rok nás čakajú ďalšie dve žiadosti o platbu, spolu za 1,7 miliardy eur. V súčasnosti sa pracuje na aktualizácii plánu obnovy, ktorá je dôsledkom zníženej alokácie na základe plánovaného prepočtu 30 % pôvodnej sumy, ako aj z dôvodu prudkého nárastu cien stavebných materiálov a energií.

Členovia rady sa na stretnutí rozprávali aj o novej iniciatíve RepowerEU, ktorej cieľom je okrem iného znížiť závislosť od ruských fosílnych palív. Vďaka nej môže každá krajina EÚ do svojho plánu obnovy pridať dodatočnú kapitolu zameranú na tieto ciele. Pre Slovensko to predbežne znamená o 366 miliónov eur viac.

V súčasnosti prechádza plán obnovy z reformnej do investičnej fázy, momentálne je otvorených 22 výziev za vyše jednu miliardu eur, do ktorých sa môžu zapájať samosprávy, súkromný aj akademický sektor, ako aj občania. Dnes bola vyhlásená výzva na podporu dekarbonizácie priemyslu pre najväčších emitentov skleníkových plynov. Rada sa zaoberala aj otázkou, ako čo najviac zapojiť potenciálnych žiadateľov do procesu prípravy výziev.

„Spätnú väzbu si mimoriadne ceníme. Okrem informovania o aktuálnych otázkach k plánu obnovy sme preto členov rady povzbudili, aby nám aj priebežne zasielali svoje podnety a spätnú väzbu. O týchto pripomienkach budeme ďalej diskutovať so všetkými zodpovednými rezortmi a orgánmi,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Rada pôsobí ako poradný orgán, ktorého cieľom je zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou a relevantnými stranami v otázkach týkajúcich sa implementácie plánu. Sleduje pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov, môže zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem plánu obnovy.

Rada sa stretla po druhýkrát od svojho vzniku, zúčastnili sa na nej takmer všetci zo 43 členov. Na zasadnutí sa dnes zúčastnil predseda vlády, ministri a štátni tajomníci ministerstiev zodpovedných za realizáciu jednotlivých opatrení, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti, akademického sektora, samospráv, záujmových združení, zamestnancov, obchodných komôr či podnikateľských zväzov. Radu zastrešuje Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR, ktorá má na starosti realizáciu celého plánu obnovy.

Sekcia plánu obnovy
Úrad vlády SR
29604