Projekt "Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ III"

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Prijímateľ: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II.“
Druh projektu: neivestičný projekt technickej pomoci
Miesto realizácie projektu: Slovensko 
Obdobie realizácie projektu: január 2019 - december 2022
Výška poskytnutého NFP: 86 617,00 EUR
 

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ, zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie a zdokonaľovanie ich odborných vedomostí a praktických zručností, a to ich účasťou na rôznych tuzemských a zahraničných školeniach, kurzoch, seminároch, workshopoch, konferenciách, rokovaniach a vzdelávacích aktivitách vo všeobecnosti ako aj zvyšovaním zručností v úradných jazykoch EÚ formou jazykového vzdelávania.
 
Hlavnou aktivitou sú vzdelávacie aktivity oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om   v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Financovaním vzdelávacích aktivít týchto zamestnancov sa zabezpečí efektívnosť a účinnosť plnenia ich úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Vyškolenie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ upevní účelnú a efektívnu odbornú prácu, čím bude možné dosiahnuť zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boja proti podvodom.
29637