Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu novej stratégie regionálneho rozvoja

13.03.2018
Včera, v pondelok 12. marca 2018 sa o 11:30 hodine stretla v Účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave pracovná skupina pre tvorbu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 na svojom prvom rokovaní. Jej členmi sú zástupcovia jednotlivých rezortov, samosprávnych krajov, akademickej obce, záujmových združení a mimovládneho sektora.
 
Stretnutie zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR s cieľom zapojiť do tvorby stratégie čo najviac relevantných partnerov – najmä z regiónov Slovenska. Gestorom a predsedom pracovnej skupiny je generálny riaditeľ sekcie Ivan Ivančin. Rokovanie viedol koordinátor Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 Roman Havlíček z odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR, ktorý predstavil základné legislatívne východiská, harmonogram prác,  ich organizačné zabezpečenie, ako aj štruktúru, víziu a ciele dokumentu.
 
Medzi členmi pracovnej skupiny k vstupnému materiálu, zjednoteniu odbornej terminológie a podporným dokumentom prebiehala otvorená diskusia. Na jednotlivé otázky zúčastnených priamo reagoval aj člen expertnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov  Maroš Finka.
 
Členovia pracovnej skupiny predložia Úradu vlády SR svoje návrhy a pripomienky aj písomne do 23. marca 2018 na adresu regionalnyrozvoj@vlada.gov.sk.
 
Nová Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030  vychádza najmä z potreby zvýšiť efektívnosť jednotlivých relevantných rezortných politík ich priestorovou, časovou a vecnou koordináciou na základe rámca tvoreného národnými strategickými dokumentmi (Národné priority implementácie Agendy 2030, Národný investičný plán),  nadradenými medzinárodnými dokumentmi (Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, Habitat III – Nová urbánna agenda OSN, Územná agenda 2030 EÚ), ako aj na základe udržateľného využívania špecifického územného kapitálu jednotlivých regiónov, miest a obcí.
 
Stratégia zohľadňuje  potrebu zvýšiť efektívnosť využitia vnútorných potenciálov ich rozvoja posilnením väzieb odvetvových politík na priestor regiónov a obcí vzájomným prepojením regionálneho a územného plánovania, ako aj posilnením kapacít, aktívnej účasti a zodpovednosti jednotlivých aktérov regionálneho a územného rozvoja a vytvorením adekvátneho priestoru pre ich účasť na jeho riadení.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a metodiky
www.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu novej stratégie regionálneho rozvoja

Späť na fotogalériu