Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Tajomníčka: Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií
Sídlo: Úrad vlády SR

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len “Rada”) je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora a neziskového sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za účelom transformácie Slovenskej republiky na inovatívny štát, ktorý dokáže dynamicky riešiť najväčšie spoločenské výzvy. Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií a riadi stratégiu inteligentnej špecializácie.
 
Rada vlády má 15 členov. Predsedom Rady vlády je predseda vlády SR, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ďalšími desiatimi členmi rady sú významní odborníci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu alebo tvorby výskumných a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú menovaní a odvolávaní vládou na návrh predsedu rady na základe excelentnosti a odbornej praxe nadobudnutej v predmetnej oblasti.

Sekretariát Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: rvvti@vlada.gov.sk

Štatút rady - schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 zo dňa 13.7.2022.
 
Proces výberu členov Rady
Nominácie na členov Rady predkladali na základe verejnej výzvy Úradu vlády SR subjekty verejného, ​​súkromného a neziskového sektora pôsobiace v inovačnom ekosystéme. V rámci výzvy bolo nominovaných celkovo 75 kandidátov z akademického, podnikateľského a neziskového sektora. S cieľom zabezpečiť nezávislosť a kvalitu hodnotenia, predseda vlády SR zriadil šesťčlennú nezávislú hodnotiacu komisiu, zloženú z expertov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a rizikového kapitálu relevantných pre posúdenie predložených nominácií, so zreteľom na:
  1. excelentnosť kandidáta;
  2. medzinárodné skúsenosti kandidáta;
  3. štruktúry ekonomiky SR;
  4. oblasti inteligentnej špecializácie (inteligentný priemysel, mobilita, digitálna transformácia, verejné zdravie, zdravé potraviny, životné prostredie).
Expertná hodnotiaca komisia na základe bodov udelených jednotlivým kandidátom a spoločnej diskusie  vytvorila pre predsedu vlády SR zoznam odporúčaných kandidátov pre členstvo v Rade.

Členovia nezávislej hodnotiacej komisie

Prof Mark Ferguson
Pozícia: Predseda predstavenstva Európskej rady pre inovácie
Oblasť činnosti: Biotechnológie, objavovanie liečiv, vývojová biológia buniek, politika výskumu a inovácií

Mark je predsedom predstavenstva Európskej rady pre inovácie (EIC). Bol hlavným vedeckým poradcom (Chief Scientific Adviser) írskej vlády, generálnym riaditeľom Science Foundation Ireland a spoluzakladal biotechnologickú spoločnosť Renovo. Predtým bol profesorom a dekanom biologických vied na univerzite v Manchestri. Mark je držiteľom mnohých medzinárodných výskumných cien a ocenení vrátane Európskej ceny za vedu v roku 2002, je autorom 329 vedeckých prác, držiteľom 61 patentov, autorom/editorom 8 kníh a mal pod dohľadom 77 PhD. študentov. Pôsobil v niekoľkých medzinárodných výboroch pre výskum a inovácie, vrátane predsedníctva poradného výboru pilotov EIC.
Peter Gajdoš
Pozícia: Partner fondu rizikového kapitálu Fifth Wall
Oblasť činnosti: Rizikový kapitál, investovanie do technologických spoločností

Peter Gajdoš je partnerom vo Fifth Wall, svetovo najväčšej firme rizikového kapitálu zameranej na nehnuteľnosti a development, kde vedie tím Climate Technology Investment. Pred nástupom do Fifth Wall bol Peter vedúcim rizikového kapitálu v IPM Group, zároveň výkonným riaditeľom a portfóliovým manažérom v Presidio Partners, kde sa zameriaval na klimatické a biotechnologické investície. Peter bol zapojený do niekoľkých vstupov na burzu, vrátane Cnano Technology, Arcadia Biosciences, Auspex Pharmaceuticals a ďalších. Peter začal svoju kariéru v JP Morgan's Energy Group v New Yorku a potom sa pripojil k Virgin Green Fund Sira Richarda Bransona v Londýne. Peter pochádza zo Slovenska a momentálne býva v San Franciscu. Vyštudoval University of North Carolina v Chapel Hill, kde získal titul BS v odbore Business Administration a titul MBA získal na Wharton School, University of Pennsylvania so zameraním na financie a podnikový manažment.
Štěpán Jurajda
Pozícia: Štátny tajomník Ministerstva vedy a inovácií Českej republiky
Rozsah: Ekonómia, Výskumné politiky

Štěpán Jurajda je vedeckým pracovníkom a bývalým riaditeľom Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied a profesorom ekonómie v Centre pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie Univerzity Karlovej (CERGE-EI). Ako empirický ekonóm svoje práce publikoval v popredných časopisoch z oblasti ekonómie a politológie. Predsedá DSc. ekonomickému výboru Českej akadémie vied a pôsobil ako predseda výboru pre spoločenské a humanitné vedy v Českej vedeckej nadácii. Zároveň pôsobil aj ako podpredseda Rady vlády ČR pre výskum, vývoj a inovácie a ako člen Národnej ekonomickej rady vlády ČR.
Robyn Klingler-Vidra
Pozícia: Prodekanka pre globálnu angažovanosť, docentka v odbore podnikanie a udržateľnosť na King's Business School, King's College London
Oblasť činnosti: Inovačná politika a podnikanie

Dr. Robyn Klingler-Vidra je prodekankou pre globálnu angažovanosť a docentkou v odbore podnikanie a udržateľnosť na King's Business School na King's College London. Jej výskum sa zameriava na podnikanie, inovácie, udržateľnosť a rizikový kapitál. Je autorkou dvoch kníh: The Venture Capital State: The Silicon Valley Model in East Asia (Cornell University Press, 2018) a Inclusive Innovation (Routledge, 2022, s Alexom Glenniem a Courtney Save Lawrence). Jej výskum bol publikovaný v popredných recenzovaných akademických časopisoch, vrátane International Affairs, New Political Economy a Regulation & Governance. Poskytovala manažérske vzdelanie pre LSE (London School of Economics), Pricewaterhouse Coopers, Tel Avivskú univerzitu a Ministerstvo zahraničných vecí Spojeného kráľovstva. Zároveň viedla medzinárodné štúdie o inovačnej politike pre Ázijskú organizáciu produktivity, Innovate UK a Rozvojový program OSN.
David Price
Pozícia: Prorektor pre výskum na University College London (UCL) (ret.)
Oblasť činnosti: Veda a výskum, vzdelávanie, fyzika

Geoffrey David Price je bývalý prorektor pre výskum na University College London (UCL) a je profesorom fyziky minerálov. Price bol zodpovedný za propagáciu, podporu a zlepšenie podmienok výskumu na UCL. Ako vedec bol Price jedným z prvých, ktorí založili, teraz už významnú oblasť, výpočtovej fyziky minerálov a publikoval viac ako 300 výskumných prác. Jeho práca získala viac ako 14 000 citácií a má Hirschov index 72. David je držiteľom Schlumbergerovej medaily Mineralogickej spoločnosti Veľkej Británie a mnohých ďalších ocenení vo vede a výskume. Okrem toho je členom Academia Europaea, členom Geologickej spoločnosti v Londýne a voleným členom Americkej geofyzikálnej únie a Mineralogickej spoločnosti Ameriky.
Vladimír Šucha
Pozícia: Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Oblasť pôsobenia: Prírodné vedy, politika výskumu a inovácií, veda pre politiku, vzdelávanie

Vladimír Šucha je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike od roku 2022. Predtým bol hlavným politickým poradcom UNESCO, mimo Európskej komisie. Od roku 2012 bol vo vedúcich pozíciách Spoločného výskumného centra – vedeckej a znalostnej služby Európskej komisie. Predtým pôsobil 6 rokov na pozícii riaditeľa pre kultúru a médiá na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Pred nástupom do Európskej komisie zastával rôzne funkcie v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí. V rokoch 2005 až 2006 bol riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, národného orgánu zodpovedného za financovanie výskumu. Pracoval na Zastúpení SR pri EÚ v Bruseli ako poradca pre výskum, vzdelávanie a kultúru (2000-2004). Súbežne s tým má za sebou dlhodobú akademickú a výskumnú kariéru, je riadnym profesorom na Slovensku a hosťujúcim profesorom/vedcom na rôznych akademických inštitúciách v mnohých krajinách. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác v recenzovaných časopisoch.
29520