Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

Tajomník: Mgr. Nadežda Ferjančíková
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Telefón: 02/5937 3419
E-mail: nadezda.ferjancikova@health.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Rada vlády je zložená z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora. Predsedom Rady vlády je minister zdravotníctva SR, podpredsedami sú minister spravodlivosti SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.