Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomník: JUDr. Denisa Žiláková
Sídlo: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
E-mail: eu2020@vicepremier.gov.sk

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, techniky a inovácií. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám.

Rada vlády má 23 členov. Predsedom Rady vlády je podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR, predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie