Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomníčka: Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií
Sídlo: Úrad vlády SR

 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie(ďalej len “Rada”)je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora a neziskového sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za účelom transformácie Slovenskej republiky na inovatívny štát, ktorý dokáže dynamicky riešiť najväčšie spoločenské výzvy. Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií a riadi stratégiu inteligentnej špecializácie.
 
Rada vlády má 15 členov. Predsedom Rady vlády je predseda vlády SR, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ďalšími desiatimi členmi rady sú významní odborníci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu alebo tvorby výskumných a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú menovaní a odvolávaní vládou na návrh predsedu rady na základe excelentnosti a odbornej praxe nadobudnutej v predmetnej oblasti.

Sekretariát Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: rvvti@vlada.gov.sk

Štatút rady
 - schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 zo dňa 13.7.2022.