Reakcia splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča na článok redaktora Radovana Krčmárika uverejnený v denníku Pravda

24.08.2011

Reakcia splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča na článok redaktora Radovana Krčmárika uverejnený v denníku Pravda dňa 24.8.2011 pod titulkom „Protipovodňový projekt: milióny eur bez záruky, že bude fungovať“

Článok redaktora Radovana Krčmárika, uverejnený 24.8.2011  v denníku Pravda  pod titulkom „Protipovodňový projekt: milióny eur bez záruky, že bude fungovať“ obsahuje zavádzajúce fakty a spochybňuje účinnosť realizovaných opatrení, ktoré už preukázali svoj efekt počas júnových a júlových búrok na Slovensku.

V prvom rade je potrebné uviesť, že zavádzajúce a klamlivé je v článku tvrdenie, že prostredníctvom programu sa vytvoril tok peňazí bez akejkoľvek kontroly a vyvodenia zodpovednosti pri nesplnení sľubovaných kritérií. Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR sa odštartoval v tomto roku prvým realizačným projektom, do ktorého je v súčasnosti zapojených 190 obcí. S každou obcou bola uzatvorená riadna zmluva, na ktorej základe má obec záväzok vytvoriť požadovaný objem vodozádržných opatrení (minimálne 30 000 m3). Pri nesplnení tohto záväzku je obec povinná vrátiť adekvátnu časť príspevku. Zároveň sa obec zaviazala, že bude zabezpečovať údržbu, servis a funkčnosť vybudovaných opatrení v teréne počas 20-tich rokov. Podkladom pre uzatvorenie projektov je projektová dokumentácia, ktorá presne popisuje, čo a kde sa má vytvoriť a zrealizovať počas projektu, pričom je to podložené aj súhlasmi dotknutých subjektov, vlastníkov a správcov pozemkov. Každá zmluva obsahuje aj štruktúrovaný rozpočet, ktorý presne popisuje štruktúru výdavkov na jednotlivé druhy prác, materiálov a služieb, ktoré je potrebné zabezpečiť. V rámci týchto projektov každá obec zamestnáva zhruba 10 uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že v každom projekte sa presne vie, čo sa má vykonať a za aké prostriedky. Platí pritom pravidlo, že maximálna cena za vybudovanie 1 m3 vodozádržných opatrení je 4 € a každý projekt je priebežne kontrolovaný. Zástupcovia obcí, odborní garanti projektov a zhotovitelia prác sa pravidelne zúčastňujú na spoločných pracovných poradách a metodických stretnutiach za prítomnosti splnomocnenca vlády a výkonného manažéra projektu. V každom projekte sa vynakladajú prostriedky na revitalizáciu a obnovu poškodených častí krajiny, na zadržiavanie dažďovej vody a na znižovanie vodnej erózie pôdy.     

Článok redaktora správne uvádza konštatovanie splnomocnenca, že navrhované opatrenia sú finančne efektívnejšie v porovnaní s výdavkami na klasické úpravy vodných tokov. Sekretariát splnomocnenca vlády SR pravidelne komunikuje s obcami zapojenými do prvého realizačného projektu a priebežne monitoruje účinnosť opatrení a postup prác na realizácii projektov. Spochybňujúce tvrdenia redaktora sú v rozpore s tým, čo potvrdzujú skúsenosti a pozorovania obcí, ktoré už časť opatrení zrealizovali. V rámci monitoringu každá obec, ktorá realizovala opatrenia, potvrdila, že im počas tohtoročných letných búrok pomohli zásadne  znížiť povodňové riziká, spomalili odtok vôd z územia a vybudované opatrenia zadržali sedimenty ďaleko v horách a v horných častiach povodí. 


* * * * *

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

3804