Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016


 

 

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 1 364 000,00 EUR
 

Stručný opis projektu

Odbor vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len OV AK EŠIF) je zodpovedný za plnenie úloh Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) v oblasti vzdelávania AK ako integrálnej súčasti stratégie riadenia AK a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK. Projekt svojim zameraním prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 OP TP. Predmetom projektu je vytvorenie a zavedenie systémového riešenia vzdelávania štandardizovaných pracovných pozícií na orgánoch implementujúcich EŠIF prostredníctvom Centrálneho vzdelávacieho systému AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) počas programového obdobia 2014 -2020. Realizácia uvedeného projektu vzdelávacích aktivít umožní pokryť aktuálnu potrebu vyškolenia nevyhnutného počtu administratívnych kapacít do konca roka 2016. 23276

Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2018