Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na rok 2023


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre  Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na rok 2023“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010021 - 2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Číslo projektu: 301011CKS8
Výška poskytnutého NFP: 64 774,87 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu zameranú na to, aby pomoc poskytovaná z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny. 
Projekt "Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na rok 2023" vedie k zvýšeniu informovanosti obyvateľov Slovenska o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom realizácie čiastkových informačných a komunikačných aktivít projektu v rámci jednej hlavnej aktivity projektu. Cieľom týchto aktivít je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu a zároveň zistiť a vyhodnotiť mieru povedomia verejnosti o možnostiach využitia finančných prostriedkov z EŠIF. Aktivity projektu boli vybrané s cieľom zabezpečenia kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti. Aktivitami projektu bude zabezpečená povinná publicita v zmysle Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020.

Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity:
Zabezpečenie čiastkových aktivít povinnej publicity EŠIF v zmysle Komunikačnej stratégie OPTP pre PD na PO 2014 - 2020

Úrad vlády SR zabezpečuje čiastkové informačné a komunikačné aktivity projektu:
Prieskum verejnej mienky na zistenie miery informovanosti obyvateľov o projektoch financovaných z EŠIF.
Cieľom tohto prieskumu je zistiť ako je vnímaná finančná pomoc Európskej únie Slovensku verejnosťou ku koncu programového obdobia 2014 - 2020.

Platforma Google Maps 2

Geografická Mapa úspešne realizovaných projektov, ktorá bude znázorňovať projekty/objekty financované v z EŠIF v PO 2014 - 2020 v rámci celého Slovenska aj s údajmi o danom projekte a fotodokumentáciou, alebo videodokumentáciou projektu.

Publikácia "Eurofondy pomáhajú" na rok 2023

Publikácia je zameraná na projekty financované z EŠIF v PO 2014-2020. Brožúra je určená pre širokú verejnosť, bude slúžiť na  propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Predstaví príklady viac ako 60 projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, vzdelanosti, ochrane zdravia, výskumu a inováciám, zlepšeniu dopravy, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov ku koncu programového obdobia 2014 - 2020.

Fotografické, grafické a video práce (mzdové výdavky)

Zabezpečenie fotografických, grafických a video prác v súvislosti so sociálnymi sieťami, súťažami na sociálnych sieťach, aj aktivitami mimo nich so zameraním na aktivity a projekty financované z EŠIF. Všetky aktivity súvisia výlučne s napĺňaním Komunikačnej stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 2020 a budú zabezpečované prostredníctvom zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti s patričnou kvalifikáciou.

Aktivity projektu prispejú k zvýšenej informovanosti obyvateľstva, čo prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov aj v ďalšom období.
 

29705

Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2023