Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2020 a 2021Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP
Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre  Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2020 a 2021“
Číslo projektu: 301011AZY9

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP:118 390,26 EUR

Stručný opis projektu

V rámci hlavnej aktivity projektu budú realizované čiastkové informačné a komunikačné aktivity projektu, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená povinná publicita o pomoci EÚ Slovensku smerom k širokej verejnosti, odbornej verejnosti a prijímateľom pomoci.
 

Časopis Eurokompas - štvrťročník o EŠIF

Časopis Eurokompas je určený predovšetkým pre širokú verejnosť a časť odbornej obce, poskytuje všetkým záujemcom a ďalším subjektom kompletné a aktuálne informácie o príprave a aktualizácii strategických dokumentov a implementácii operačných programov v rámci PO 2014-2020 v tlačenej aj elektronickej forme.
 

Brožúra "Eurofondy pomáhajú" - informačná publikácia o EŠIF
 

Brožúra je určená pre širokú verejnosť, bude slúžiť na  propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Predstaví príklady viac ako 70 projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov.
 

Fotografické, grafické a video práce
 

Zabezpečenie fotografických, grafických a video prác v súvislosti so sociálnymi sieťami, súťažami na sociálnych sieťach, aj aktivitami mimo nich so zameraním na aktivity a projekty financované z EŠIF.
 

Prieskum verejnej mienky na zistenie miery informovanosti obyvateľov o projektoch financovaných z EŠIF
 

Cieľom tohto prieskumu je zistiť ako je vnímaná finančná pomoc Európskej únie slovenskou verejnosťou.
Aktivity projektu prispejú k zvýšenej informovanosti obyvateľstva, čo prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov aj v ďalšom období.
28757

Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2021