Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020“;
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 231 100,00 EUR;

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu zameranú na to, aby pomoc poskytovaná z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny. Využíva na to širokú publicitu s použitím celého spektra nástrojov a nových spôsobov komunikácie.

Projekt je realizovaný prostredníctvom 2 hlavných aktivít:
  1. Zabezpečenie služieb spravovania hlavného webového sídla o EŠIF a facebookového profilu na propagáciu Partnerskej dohody a EŠIF
  2. Zabezpečenie tlače časopisu Eurokompas a iných informačných materiálov, riadiacej dokumentácie OP TP a iné činnosti súvisiace so zabezpečením tlačovín o EŠIF
Časopis Eurokompas, publikácie tlačené (časopisy, knihy, brožúry, letáky, príručky, manuály, listy, prílohy, vkladačky, kalendáre, diáre a iné), alebo virtuálne (web, facebook a iné), sú podľa skúseností z predchádzajúceho programového obdobia  vhodným nástrojom na poskytovanie informácií o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom.  Zdôrazňujú úlohu Spoločenstva, zabezpečujú transparentnosť pomoci z fondov EÚ, zvyšujú senzibilizáciu obyvateľstva voči európskym štrukturálnym a investičným fondom, napomáhajú pritom administratívnym kapacitám k transparentnejšiemu narábaniu s finančnými prostriedkami. 
23307