Realizácia Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2016-2018

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Realizácia Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2016-2018“;
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 435 000,00 EUR;

Stručný opis projektu

Projekt realizuje jeden zo špecifických cieľov OPTP v programovom období 2014-2020 a to zabezpečenie účinného informovania a komunikácie. Tento cieľ je zameraný na zefektívnenie stratégie komunikácie zo strany koordinujúcich subjektov EŠIF tak, aby pomoc poskytnutá z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny.   
 
Projekt je realizovaný prostredníctvom aktivít v súlade s Komunikačnou stratégiou Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020. Definované aktivity zohľadňujú špecifiká a potreby cieľových skupín a sú plánované na základe skúseností z predchádzajúceho PO 2007-2013.
 
V rámci účinného informovania a komunikácie sa priebežne realizujú aktivity ako Roadshow, Mladý Európan, Digitálny Európan, Deň  Európy, konferencie, semináre a workshopy  zamerané na zdieľanie best practices.
23306