Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Názov: „Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020“
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010021 - 2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Číslo projektu: 301011Y103
Výška poskytnutého NFP: 694 620,68 €
 
 

Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje ďalšiu možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže Slovenská republika v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje stratégiu komunikácie v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.
 
Jedným zo špecifických cieľov OPTP v  PO 2014-2020 je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu. Tento cieľ je zameraný na zefektívnenie stratégie komunikácie zo strany koordinujúcich subjektov EŠIF tak, aby pomoc poskytnutá z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny. 
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je realizácia ročných komunikačných plánov Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019 a 2020.
 
V rámci účinného informovania a komunikácie budú realizované aktivity: Deň Európy 2019 – 15 rokov doma v EÚ, Citylightová kampaň dňa Európy 2019, Citylightová kampaň spotov priebežnej mediálnej kampane, Mladý Európan 2019, Seminár „COMMUNICATON“, Seminár OIP EŠIF, Konferencia Partnerská dohoda 2021-2027, Kampaň „Moderné Slovensko vďaka eurofondom“- vysielateľ See&Go, Kampaň „Moderné Slovensko vďaka eurofondom“ – online. 27911

Dátum poslednej aktualizácie: 30.09.2020