Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2021-2023Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Názov: „Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2021-2023“
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010021 - 2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Číslo projektu: 301011CFU6
Výška poskytnutého NFP: 60 423,13 €
 

Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje ďalšiu možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže Slovenská republika v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov. Komunikačná stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje stratégiu komunikácie v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.
 
Jedným zo špecifických cieľov OPTP v  PO 2014-2020 je zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu. Tento cieľ je zameraný na zefektívnenie stratégie komunikácie zo strany koordinujúcich subjektov EŠIF tak, aby pomoc poskytnutá z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny.  
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je realizácia ročných komunikačných plánov Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2021 až 2023.
 
V rámci napĺňania ročných komunikačných plánov na roky 2021, 2022 a rok 2023 sa realizujú pre  širokú verejnosť rôzne súťaže a aktivity napr. „Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2021“, Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“, Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2023“ „Mladý Európan 2021“, „Mladý Európan 2022“, „Mladý Európan 2023“, podporná citylightová kampaň „Deň Európy 2022“, „Deň Európy 2022 - Stará tržnica“, podporná citylightová kampaň „Deň Európy 2023“ „Deň Európy 2023 - Stará tržnica“.
30170